Jak działają dotacje dla Warmii i Mazur oraz dla kogo są przeznaczone?

W latach 2021-2027 na Warmię i Mazury trafi 1,731 mld euro z Funduszy UE, na regionalny program – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – zostało przyznane 0,5 mld euro więcej niż początkowo zakładano. Wsparcie finansowe w postaci dotacji to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc przyznawana różnym podmiotom na realizacje z góry określonych celów. Dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim określa szereg zasad i reguł, których należy koniecznie przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych funduszy. Po spełnieniu wszystkich warunków aplikacyjnych można w pełni przeznaczyć uzyskane środki finansowe na określony cel. Dotacje dla Warmii i Mazur skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Warto dodać, że każdy ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji dla firm w województwie warmińsko-mazurskim – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE dla Warmii i Mazur  – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie warmińsko-mazurskim przyznawane są zarówno w ramach programów krajowych jak i regionalnych. Zarówno dla dotacji krajowych i regionalnych dla Warmii i Mazur obowiązują podobne zasady i reguły. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacji z funduszy europejskich należy koniecznie przestrzegać, aby otrzymane wsparcie było przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim?

Dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim pozwalają na dynamiczny rozwój. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejsze, aby trzymać się pierwotnie założonych celów i przeznaczać otrzymane fundusze według ustalonego planu. Środki z dotacji można przeznaczyć przykładowo na:

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań;
 • Budowę infrastruktury B+R;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Cyfryzację, automatyzację i robotyzację firmy;
 • Rozwiązania ekologiczne;
 • Rozpoczęcie działalności za granicą oraz jej rozwój;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji dla Warmii i Mazur promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego, mianowicie:

 • technologie chemiczne,
 • budownictwo i drewno,
 • przemysł maszynowy i metalowy,
 • przemysł energetyczny,
 • technologia rolno-spożywcza.

Zwiększenie potencjału w zakresie badań B+R i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii jest kluczowym czynnikiem budowy silnego ekosystemu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim. Cel ten jest osiągany poprzez interwencję skoncentrowaną na rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Wsparcie obejmie zarówno niezbędną nowoczesną infrastrukturę publiczną i prywatną na potrzeby badań B+R jak i działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja z organizacjami badawczymi. Projekty obejmujące działalność badawczo-rozwojową dopuszczają szeroki wachlarz działań, w zależności od potrzeb beneficjenta, od wydatków inwestycyjnych, poprzez nakłady na prowadzenie badań, wdrożenie ich wyników, podnoszenie kompetencji, ochronę praw własności intelektualnej. Modułowość wsparcia ma służyć lepszemu dopasowaniu interwencji do zróżnicowanego charakteru projektów B+R.

Dotacje dla Warmii i Mazur to pobudzanie rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowopowstałych oraz funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie oraz ułatwienie dostępu do prorozwojowych usług dla MŚP. Dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim to także wsparcie przeznaczone na działania związane z internacjonalizacją firm z sektora MŚP oraz promocję gospodarki regionalnej. Działania obejmują usługi doradcze związane z wchodzeniem na nowe rynki polegające na kompleksowym przygotowaniu do działalności eksportowej. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw może obejmować zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach, tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

W ramach dotacji dla Warmii i Mazur realizowane są także działania ukierunkowane na dostosowanie firm do działania w warunkach szybko postępujących zmian określanych mianem czwartej rewolucji przemysłowej (Gospodarka 4.0), która obejmie zarówno wsparcie inwestycyjne i zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury jak i dofinansowanie usług pozwalających zwiększyć cyfryzację, automatyzację i robotyzację procesów, personalizację usług, zwiększenie zakresu wykorzystania tzw. Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy zaawansowanych analiz przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i wprowadzanie niezbędnych zmian organizacyjnych. Skuteczna transformacja cyfrowa biznesu wymaga wsparcia jej kolejnych etapów począwszy od cyfryzacji procesów ręcznych przez integrację inteligentnych technologii po zarządzanie zmianami kulturowymi, aby w pełni wykorzystać potencjał wprowadzanych udogodnień. Digitalizacja warmińsko-mazurskiej gospodarki to również zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zakresie działalności przedsiębiorstw jak i sposobie świadczenia usług.

Dotacje dla Warmii i Mazur pozwalają na kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji dla firm w województwie warmińsko-mazurskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE dla Warmii i Mazur. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim.

Jesteś zainteresowany dotacjami dla Warmii i Mazur?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!