dotacje zus na poprawę bhp

Dotacje ZUS na poprawę bezpieczeństwa higieny pracy

Konkurs polega na dofinansowaniu Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Termin naboru wniosków: 26.02.2024 – 27.03.2024

Zasady finansowania dotacji ZUS

 • Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN,
 • Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu,
 • Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
  1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
  2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:
  − 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  − 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Warunki udziału w konkursie dotacji ZUS

Do konkursu dotacji ZUS może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne ZUS;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • Termin realizacji projektu nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany
 • planowana dotacja powinna zostać wykorzystana na ograniczenie oddziaływania co najmniej jednego z parametrów charakterystycznych dla warunków pracy (hałas, mikroklimat, obciążenie fizyczne, czynniki mechaniczne/chemiczne)

Przedmiot dofinansowania ZUS

Dofinansowaniu ZUS podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Szczegółowy katalog działań inwestycyjnych i doradczych, które będą podlegać dofinansowaniu ZUS znajduje się TUTAJ.