Czym są dotacje w Małopolsce i dla kogo są przeznaczone?

Dotacja w województwie Małopolskim to bezzwrotne i nieodpłatne wsparcie finansowe, które przyznawane jest różnym podmiotom na realizacje określonych celów. Dotacje dla firm w Małopolsce podlegają szczególnym zasadom, których należy przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych środków finansowych. Po spełnieniu określonych warunków aplikacyjnych można w pełni przeznaczyć uzyskane fundusze na określony cel. Dotacje w Małopolsce skierowane są do przedsiębiorstw oraz organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje UE dla firm w Małopolsce przyznawane są przede wszystkim na cele rozwojowe oraz inwestycyjne. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Istotne jest, że każdy ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji dla firm w Małopolsce – zarówno mikroprzedsiębiorstwa,małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE w Małopolsce - skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie małopolskim można pozyskać w ramach programów krajowych oraz regionalnych. Zarówno dla dotacji krajowych jak i regionalnych obowiązują podobne zasady aplikowania i realizacji projektu. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji w Małopolsce podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego w województwie Małopolskim należy koniecznie przestrzegać, aby otrzymane fundusze były przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w Małopolsce?

Dotacje dla firm w Małopolsce pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa i kadry pracowniczej. Otrzymane fundusze z dotacji można przeznaczyć na różnego rodzaju cele wspomagające działalność przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby trzymać się pierwotnie założonych celów określonych we wniosku o dotacje UE dla województwa Małopolskiego i przeznaczać na nie fundusze według planu. Na co przykładowo można przeznaczyć przyznane środki?

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań;
 • Stworzenie infrastruktury B+R;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Informatyzacja, automatyzacja i cyfryzacja firmy;
 • Wdrożenie rozwiązań ekologicznych;
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji w Małopolsce promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego, mianowicie:

 • Nauki o życiu (life sciences),
 • Energia zrównoważona,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Chemia,
 • Produkcja metali,
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Celem udzielanych dotacji w Małopolsce jest pobudzanie rozwoju oraz wspieranie produktywności i konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowych oraz już funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie. Dotacje dla firm w Małopolsce to także wspieranie i rozwój możliwości eksportowych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe wsparcie oferty MŚP oraz ich ekspansję zagraniczną.

Jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju województwa małopolskiego jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego regionu, a co za tym idzie wzrostu jego konkurencyjności. Wsparcie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozbudowy infrastruktury B+R jest bardzo ważne dla rozwoju małopolskich przedsiębiorstw, które doświadczają problemów wynikających z braku odpowiedniego zaplecza i środków w celu prowadzenia własnych prac B+R.

Dotacje w Małopolsce ukierunkowane są również na działania zwiększające zaawansowanie cyfrowe sektora przedsiębiorstw, w tym dotyczące rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wsparcie finansowe w województwie Małopolskim przeznaczane jest także na działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw oraz zmianę modeli działalności przedsiębiorstw w kierunku gospodarki opartej o przemysł 4.0., w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Dotacje dla firm w Małopolsce pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wraz z wymianą źródeł ciepła. Jest to realne wsparcie finansowe dla firm w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w regionie oraz ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Argo Navi - pomoc w uzyskaniu dotacji w Małopolsce

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE w Małopolsce. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w Małopolsce.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Małopolskim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!