Program Funduszy Europejskich

dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Promocja marki Innowacyjnych Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach. Wnioskodawcy: MŚP

1. Promocja marki innowacyjnych MŚP – EXPO 2025 w Japonii

Pula środków

100 mln zł

Ogłoszenie naboru

09.05.2024 r.

Rozpoczęcie naboru

28.05.2024 r.

Zakończenie naboru

19.06.2024 r.

2. Promocja marki innowacyjnych MŚP – główny

Pula środków

155 mln zł

Ogłoszenie naboru

24.09.2024 r.

Rozpoczęcie naboru

15.10.2024 r.

Zakończenie naboru

28.11.2024 r.

Zasady finansowania

  • Dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • Brak minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Przedmiot finansowania

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
  • koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

Zasady konkursu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Wnioskodawca musi wykazać, że w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. Ponadto warunkiem obligatoryjnym jest potwierdzenie, iż Wnioskodawca ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01 za co najmniej jeden rok we wskazanym okresie, załączonym do wniosku, lub wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o innowacjach PNT-02 załączonym do wniosku o dofinansowanie.


Branże 

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wpisują się w jeden z poniższych sektorów gospodarki:


Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji 

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany dotacjami ?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!