Jak działają dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego oraz dla kogo są przeznaczone?

W latach 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeznaczonych 1,475 mld euro z Funduszy UE. Wsparcie finansowe w postaci dotacji to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc przyznawana różnym podmiotom na realizacje z góry określonych celów. Dotacje dla firm w województwie kujawsko-pomorskim określa szereg zasad i reguł, których należy koniecznie przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych funduszy. Po spełnieniu wszystkich warunków aplikacyjnych można w pełni przeznaczyć uzyskane środki finansowe na określony cel. Dotacje w województwie kujawsko-pomorskim skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje dla firm w województwie warmińsko-mazurskim przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Warto dodać, że każdy przedsiębiorca ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji dla Kujawsko-Pomorskiego – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE dla Kujawsko-Pomorskiego – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie kujawsko-pomorskim przyznawane są zarówno w ramach programów krajowych jak i regionalnych. Zarówno dla dotacji krajowych i regionalnych dla Kujawsko-Pomorskiego obowiązują podobne zasady i reguły. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacji z funduszy europejskich należy koniecznie przestrzegać, aby otrzymane wsparcie było przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w województwie kujawsko-pomorskim?

Dotacje dla firm w województwie kujawsko-pomorskim pozwalają na dynamiczny rozwój. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejsze, aby trzymać się pierwotnie założonych celów i przeznaczać otrzymane fundusze według ustalonego planu. Środki z dotacji można przeznaczyć przykładowo na:

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań;
 • Budowę infrastruktury B+R;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Cyfryzację, automatyzację i robotyzację firmy;
 • Rozwiązania ekologiczne;
 • Rozpoczęcie działalności za granicą oraz jej rozwój;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji dla Kujawsko-Pomorskiego promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, mianowicie:

 • zdrowa i bezpieczna żywność;
 • zdrowie i turystyka zdrowotna;
 • zaawansowane narzędzia i materiały;
 • transport i mobilność;
 • dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne.

Wzmacnianie potencjału w zakresie badań B+R i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii jest kluczowym czynnikiem budowy silnego ekosystemu innowacji w województwie kujawsko-pomorskim. Cel ten jest osiągany poprzez interwencję skoncentrowaną na rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. W zakresie projektów badawczo -rozwojowych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności gospodarki pomoc skierowana jest na: prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorstwa, wdrażanie wyników prac B+R i innowacji przez MŚP, rozwój systemu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorców świadczonych przez IOB w obszarze B+R, wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Ważnym elementem realizowanych przedsięwzięć jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju współpracy oraz zlecenia organizacjom prowadzącym badania i upowszechniającym wiedzę wykonanie prac badawczo-rozwojowych. Jest to istotna pomoc dla tych przedsiębiorców, którzy nie planują tworzenia i rozwijania własnego zaplecza B+R.

Dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego to pobudzanie rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowopowstałych oraz funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie oraz ułatwienie dostępu do prorozwojowych usług dla MŚP. Dotacje dla firm w województwie kujawsko-pomorskim to także wsparcie przeznaczone na działania związane z internacjonalizacją firm z sektora MŚP oraz promocję gospodarki regionalnej. Finansowaniem objęte są m.in. udział MŚP w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, co pozwala na nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Powyższe przyczynia się do wzmocnienia eksportu towarów, w tym w szczególności zaawansowanych technologicznie. Wsparte są również wydarzenia gospodarcze dla MŚP, upowszechniające nowe, internetowe fora eksportu produktów, w tym bazujące na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, co pozwala na wzmacnianie gospodarczej marki regionu na rynkach zagranicznych.

W ramach dotacji dla Kujawsko-Pomorskiego realizowane są także działania ukierunkowane na dostosowanie firm do działania w warunkach szybko postępujących zmian określanych mianem czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0), która obejmie zarówno wsparcie inwestycyjne i zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury jak i dofinansowanie usług pozwalających zwiększyć cyfryzację, automatyzację i robotyzację procesów, personalizację usług, zwiększenie zakresu wykorzystania tzw. Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy zaawansowanych analiz przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i wprowadzanie niezbędnych zmian organizacyjnych. Skuteczna transformacja cyfrowa biznesu wymaga wsparcia jej kolejnych etapów począwszy od cyfryzacji procesów ręcznych przez integrację inteligentnych technologii po zarządzanie zmianami kulturowymi, aby w pełni wykorzystać potencjał wprowadzanych udogodnień. Digitalizacja kujawsko-pomorskiej gospodarki to również zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zakresie działalności przedsiębiorstw jak i sposobie świadczenia usług.

Dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego pozwalają na kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji dla firm w województwie kujawsko-pomorskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE dla Kujawsko-Pomorskiego. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w województwie kujawsko-pomorskim.

Jesteś zainteresowany dotacjami dla Kujawsko-Pomorskiego?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!