Kredyt Ekologiczny to finansowanie dla firm na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury.

 

Termin naboru wniosków: od 25.04.2024 do 25.07.2024

 

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego

Z Kredytu Ekologicznego w 2024 roku mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub small mid caps oraz mid caps, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

 • Mikroprzedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczne obroty nie
  przekraczają 2 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 2 mln EUR.
 • Małe przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczne obroty nie
  przekraczają 10 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie
  przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 43 mln EUR.
 • Small mid-caps – podmioty zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100
  mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.
 • Mid-caps – podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników

Na co jest przeznaczony Kredyt Ekologiczny

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji ekologicznych, których celem jest inwestycja związana z modernizacją infrastruktury lub zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Działania te powinny przyczyniać się do uzyskania efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. Realizacja inwestycji opisana m.in. we wniosku o dofinansowanie oraz dokumencie audytu musi być związana z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poprzez:

 • termomodernizację posiadanych budynków (docieplenie ścian, dachów, wymiana/modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemów ogrzewania) - jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego
 • modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (np. wymiana/modernizacja maszyn/linii technologicznych o wyższej efektywności energetycznej),
 • dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE i magazyny energii, jeśli wynika z rekomendacji audytu.

Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt efektywności energetycznej jest fakultatywny.


Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych. Jego wysokość będzie zależna od rodzaju inwestycji, jej lokalizacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej ) oraz wielkości przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Kredyt ekologiczny w 2024 roku

Nowa unijna perspektywa finansowa stawia na innowacyjność, cyfryzację, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, to program z budżetem w wysokości ponad 36 mld złotych, przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. W ramach priorytetu 2. FENG zaplanowano działania mające przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak również krajowych dokumentów strategicznych. Instrument który przyczyni się do realizacji tych założeń to kredyt ekologiczny.

Poziom dofinansowania w kredycie ekologicznym jest oparty o mapę pomocy regionalnej.

Kredyt Ekologiczny – kiedy następuje wypłata środków

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 80% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji. Łączna wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć pro-środowiskowych w ramach Kredytu ekologicznego wynosi aż 460 mln EUR.

Proces wnioskowania o kredyt ekologiczny 2024

Przede wszystkim należy pamiętać, że sam kredyt udzielany jest przez banki komercyjne, z ich funduszy, a Bank Gospodarstwa Krajowego jedynie spłaca część gotowego kredytu. W związku z tym pierwszym krokiem w całym procesie jest skonsultowanie projektu z firmą doradczą  pod kątem analizy wstępnej całości założeń. Następnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do wybranego banku komercyjnego i uzyskanie od niego promesy udzielenia kredytu.

Taka promesa stanowi podstawę i obligatoryjny załącznik do wnioskowania o dotację do zobowiązania w BGK. Jeśli promesa została wystawiona prawidłowo (oraz była ważna w dniu złożenia wniosku) i spełnione zostaną wszystkie inne warunki udziału w projekcie, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi promesę wypłacenia premii ekologicznej czyli w praktyce promesę spłacenia części kredytu. Poniżej procedura z poszczególnymi krokami ubiegania się o kredyt ekologiczny.

Kredyt ekologiczny – podsumowanie

Kredyt ekologiczny to ciekawy produkt finansowy, który bardzo korzystnym instrumentem dla spełniających kryteria mikro, małego, średniego  lub dużego przedsiębiorstwa(do 3 000 pracowników), chcących się rozwijać, ale nie posiadających odpowiedniej ilości środków na inwestycje. Warto pamiętać o nim i sprawdzać na bieżąco, kiedy otwierane będą kolejne nabory wniosków, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać i otrzymać znaczące dofinansowanie do swojego projektu.

Jako Argo Navi posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskiwania dotacji w ramach programów krajowych jak i regionalnych. Nasza kancelaria nie tylko pomaga w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniu całości projektu ale również pomagamy w wypracowaniu nowej technologii i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Posiadamy również wypracowaną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi i pośredniczymi w kontaktach z tymi instytucjami w celu jak najlepszego opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu ekologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu ekologicznego 2024. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany kredytem ekologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!