Już niedługo nabór wniosków do konkursu Nutritech 2024

2 konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Nabór wniosków najprawdopodobniej w II kwartale 2024 r.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe programu to:

Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania  przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).

Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.

Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne.
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych 

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych. 
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka 
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE   
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 3 – 6 zagadnień, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Nutritech - Dla kogo konkurs?

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Nutritech - Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

 

Dofinansowanie Nutritech

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Poziom dofinansowania:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych - do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Alokacja konkursu: 100 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

 

Harmonogram konkursu Nutritech

 • Data ogłoszenia: 25 maja 2022 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r., godz. 16:00
 • Wyniki konkursu:

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

 

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji Nutritech

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji Nutritech 2022. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany kredytem technologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!