Czym są dotacje na Podlasiu i dla kogo są przeznaczone?

Dotacja na Podlasiu to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa, która przyznawana jest różnym podmiotom na realizacje z góry określonych celów. Dotacje dla firm na Podlasiu to szereg zasad i reguł, które należy koniecznie przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych funduszy. Po spełnieniu wszystkich warunków można w pełni przeznaczyć uzyskane środki finansowe na określony cel. Dotacje na Podlasiu przeznaczone są dla firm oraz organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje dla firm na Podlasiu przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Warto dodać, że każdy ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji dla firm na Podlasiu – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE na Podlasiu – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie podlaskim organizowane są zarówno w ramach programów państwowych, jak i regionalnych. Zarówno dla dotacji państwowych i regionalnych na Podlasiu obowiązują te same zasady. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji na Podlasiu podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacji UE na Podlasiu, należy koniecznie przestrzegać, aby fundusze były przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm na Podlasiu?

Dotacje dla firm na Podlasiu pozwalają na dynamiczny rozwój firmy. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejszy jest fakt, aby trzymać się założonych celów i przeznaczać na nie fundusze według planu. Na co przykładowo można przeznaczyć przyznane środki? Środki z dotacji można przeznaczyć przykładowo na:

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Cyfryzację firmy;
 • Rozwiązania ekologiczne;
 • Rozpoczęcie działalności za granicą oraz jej rozwój;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji na Podlasiu promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego, mianowicie:

 • Sektor rolno-spożywczy,
 • Sektor medyczny oraz nauki o życiu,
 • Ekoinnowacje, nauki o środowisku,
 • Przemysł maszynowy.

Działalność badawczo-rozwojowa stanowi jeden z kluczowych elementów polityki rozwoju województwa podlaskiego w celu zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego regionu, a co za tym idzie wzrostu jego konkurencyjności. Wsparcie skierowane jest na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw, w tym z udziałem organizacji badawczych. Są to działania związane z prowadzeniem prac B+R, a także uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej. Program uwzględnia wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw, jak również wdrożenie prac B+R oraz innowacji.

Dotacje na Podlasiu to pobudzanie rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowopowstałych oraz funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie oraz ułatwienie dostępu do prorozwojowych usług dla MŚP. Dotacje dla firm na Podlasiu to także wsparcie przeznaczone na działania związane z internacjonalizacją podlaskich MŚP oraz promocję gospodarki regionalnej. Działania obejmują usługi doradcze związane z wchodzeniem na nowe rynki polegające na kompleksowym przygotowaniu do działalności eksportowej.

Dotacje dla firm na Podlasiu pozwalają na kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

W ramach dotacji na Podlasiu realizowane są także działania ukierunkowane na zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze przedsiębiorstw. Wsparcie dotyczy w szczególności wdrażania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach poprzez wdrażanie, rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych. Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak również do cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego (B2B, B2C,B2E).

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Podlasiu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE na Podlasiu. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Podlasiu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Podlasiu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!