Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii - Rozwój OZE (FENX 2.2)

Lokalizacja: Cała Polska
Dla kogo: Administracja publiczna, Duże przedsiębiorstwo, Jednostki samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwo MŚP

Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy następujących rodzajów inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Konkurs dotyczy następujących inwestycji:

 1. Budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 2. Budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Nabór będzie prowadzony od 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 15 lutego 2024 r.

Dla kogo?

Beneficjentami wsparcia mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna oraz jednostki samorządów terytorialnych.
Wśród przedsiębiorstw beneficjentami mogą być podmioty z sektora MŚP oraz Duże przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Planowane wsparcie skierowane będzie na realizację projektów w zakresie budowy lub przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE (w szczególności biometanu i zielonego wodoru) wraz z:

 • magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz
 • infrastrukturą umożliwiającą przyłączenie do sieci dystrybucyjnej albo przesyłowej elektroenergetycznej lub gazowej.

Wsparciem w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania biometanu objęta będzie budowa i rozbudowa instalacji do wytwarzania biometanu (w tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu), wraz z infrastrukturą niezbędną do wprowadzania biometanu do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych).

W przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW lub stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW, jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie projektów dotyczących wytwarzania ciepła z OZE, wsparcie obejmować będzie także różne typy pomp ciepła wykorzystywanych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie.

Wspierane będą także inwestycje w zakresie produkcji wodoru z OZE oraz projekty w zakresie produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła z wodoru z OZE.

W ramach programu krajowego przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
  1. wiatr: pow. 5 MWe,
  2. biomasa: pow. 5MWe,
  3. biogaz: pow. 0,5 MWe,
  4. woda: pow. 5 MWe,
  5. promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWe.
 2. energia cieplna:
  1. biomasa: pow. 5 MWth,
  2. promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWth,
  3. geotermia (w tym pompy ciepła): pow. 0,5 MWth,
  4. biogaz: pow. 0,5 MWth.

Magazyny energii lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, mogą stanowić element projektu zwiększającego produkcję energii z OZE (preferowana forma ) bądź stanowić oddzielną inwestycje.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi 79,71%.
Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Jesteś zainteresowany dotacjami OZE?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach - Efektywność energetyczna (FENX 1.1)

Lokalizacja: Cała Polska
Dla kogo: Duże przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwa MŚP

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach - Efektywność energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to dotacja skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw na takie przedsięwzięcia jak modernizacja energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych czy zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie. Zakres działań musi wynikać z audytu energetycznego. Nabór startuje w grudniu 2023 roku!

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach dotacji Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach – Efektywność energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, skierowane będzie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres projektu wynosi 30%.

Wymagane jest posiadanie audytu energetycznego, którego wyniki będą uzasadniać zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji. Wsparcie dla elementów, które wykraczać będą poza audyt energetyczny będzie możliwe w wysokości max. 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ile można zyskać?

Budżet naboru: 188 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Jesteś zainteresowany dotacjami OZE?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Lokalizacja: Cała Polska
Dla kogo: Duże przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwa MŚP

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci dystrybucyjnych gazu.

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw (operatorzy systemów dystrybucyjnych).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Dotacja ma na celu rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wspierane będą inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci dystrybucyjnych gazu. Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan czy gaz syntezowy.

Wspierane projekty powinny zostać wybrane do 31.12.2025 r., umożliwiać zastąpienie instalacji zasilanych stałymi paliwami kopalnymi i nie mogą być fazowane w następnym okresie perspektywy finansowej.

Ile można zyskać?

Budżet naboru: 300 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 79.71%
Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Jesteś zainteresowany dotacjami OZE?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Program Energia Plus

Lokalizacja: Cała Polska
Dla kogo: Duże przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwa MŚP

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Opis działania

Celem projektu Program Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Skierowany jest on do przedsiębiorców.

W ramach programu wspierane będą następujące typy projektów:

 • redukcja zużycia surowców pierwotnych – dofinansować będzie można m.in. technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe technologie produkcji, technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych metali nieżelaznych, olejów i paliw, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
 • ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – dofinansować będzie można inwestycje ukierunkowane na obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania, a także modernizację lub wymianę elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
  inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej – w ramach tego typu projektu przewidziano finansowanie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, które zostały wskazane w przeprowadzonym uprzednio audycie energetycznym;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej – w tym typie projektu przedsiębiorcy będą mogli dofinansować inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa niskoemisyjne gazowe, gaz syntetyczny lub wodór, ciepło pochodzące z kogeneracji;
 • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych – finansowaniu będą podlegać np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji w wyniku przebudowy i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych;

Wsparcie w ramach Energia Plus

Wsparcie uzyskać można w formie pożyczki, do 85% kosztów kwalifikowanych. Można ubiegać się o pożyczkę na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

 • od 0,5 do 500 mln PLN

Przewidziana jest możliwość uzyskania premii w przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Polega ona na zmniejszeniu kapitału do spłaty, w wysokości maksymalnie 10% pożyczki, jednak wartość ta nie może przekroczyć 1 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne w ramach Energia plus

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty:

 • robót budowlanych,
 • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia (max 10% kosztów kwalifikowanych),
 • kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Jesteś zainteresowany dotacjami OZE?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP (POLSKA WSCHODNIA - FEPW 1.3)

Lokalizacja: Polska Wschodnia - Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z makroregionu Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)
Dla kogo: Przedsiębiorstwa MŚP

Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Cel działania

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia FEPW 1.3

Wsparcie w ramach konkursu GOZ jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Elementy danego etapu to w szczególności audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, które mają na celu ustalenie możliwych kierunków zielonej transformacji. Jednym z elementów jest także ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi firmami w zakresie GOZ.

Zatem etap I obejmuje:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw;
 • wydłużanie życia produktu;
 • ekoprojektowanie;
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi;
 • tworzenie platform współdzielenia;
 • symbiozę przemysłową;
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Co można dofinansować?

Kosztem kwalifikowanym projektu w etapie I Działania jest koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik Zał. nr 4 wzór modelu biznesowego GOZ- transformacji. Ile można zyskać?

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu I: 82 781 zł
Rozliczenie w formie kwoty ryczałtowej

 • Dofinansowanie udzielane jest w formie kwoty ryczałtowej rozliczanej wskaźnikiem o nazwie: Liczba opracowanych modeli biznesowych GOZ-transformacji.
 • Do rozliczenia kwoty ryczałtowej wymagane jest przedłożenie przez Beneficjenta modelu biznesowego GOZ-transformacji, spełniającego wymagania opisane we Wzorze modelu biznesowego GOZ-transformacji oraz potwierdzonego pozytywną oceną eksperta zewnętrznego.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 100% (pomoc de minimis)

Daty naboru

W ramach komponentu I działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP zaplanowano 2 nabory:
Pierwszy nabór startuje 10 października 2023 r. i potrwa do 19 grudnia 2023 r. z budżetem 10 mln zł.
Drugi nabór zaplanowano od 4 kwietnia 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. z budżetem 10 mln zł.

ETAP 2: wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji, w tym działania inwestycyjne takie jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup lub zaprojektowanie i wdrożenie nowych technologii, zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, OZE

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 • realizacja projektu na obszarze makroregionu Polski Wschodniej
 • przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa i opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnie z udostępnionym wzorem (koszt kwalifikowalny do 100%) przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę/eksperta (twórca opracowania posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ typu studia wykonalności, model biznesowy GOZ oraz co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności Wnioskodawcy)
 • zaplanowanie i przeprowadzenie działań dla co najmniej dwóch z następujących obszarów GOZ: zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych; zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców; zmniejszenie zużycia surowców krytycznych; redukcja ilości wytwarzanych odpadów; zwiększenie ilości wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych; redukcja ilości zużywanej wody; redukcja ilości wytwarzanych ścieków; redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze zużycia energii; zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł; zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów; zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use); wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów)

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

W Etapie 2 dotyczącym wdrożenia modelu GOZ-transformacji wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 70%kosztów netto inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania: 3,5 mln PLN.

KIEDY?

Nabór w Etapie 2 zostanie przeprowadzony w 2024 r.

Jesteś zainteresowany dotacjami OZE?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!