Nowa perspektywa to nowe możliwości rozwoju Twojego przedsiębiorstwa – zacznij przygotowania już teraz

W ostatnich miesiącach pojawia się wiele informacji o nowych funduszach europejskich, Krajowym Planie Odbudowy, promowanych jako ogromne szanse rozwojowe dla tysięcy polskich przedsiębiorców. Ale co to oznacza w praktyce? Co zrobić, aby nie przegapić okazji i wykorzystać środki do rozwoju prowadzonej działalności? Jak wykorzystać najbliższe miesiące, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia UE?

Ostatni kwartał 2021 roku jest okresem negocjacji zapisów poszczególnych Programów będących podstawą ogłaszania konkursów i przyznawania środków europejskich po stronie operatorów środków na szczeblu regionalnym i krajowym w drodze programów, działań i podziałań uwzględniających zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. Wedle deklaracji władz centralnych i regionalnych w 2022 roku ruszą pierwsze konkursy dotacyjne skierowane przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym podmiotów branży kreatywnej i przemysłów czasu wolnego.

Dodatkowo warto wspomnieć, że szczególna sytuacja związana z trwającą epidemią COVID-19 skutkowała stworzeniem przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej odrębnego Funduszu Odbudowy. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Wedle obowiązującego projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przewidziano znaczące fundusze na branże szczególnie dotknięte efektami gospodarczymi pandemii. W KPO zaplanowano m.in. 500 mln euro na pomoc dla branży sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyki, kultury. W tym na sam sektor HoReCa – 300 mln euro.

Istnieje szereg działań, których wykonanie w IV kwartale 2021 roku i pierwszej połowie 2022 zwiększa szanse na skuteczne ubieganie się o środki Unii Europejskiej. Według wstępnych zapisów programów, a także doświadczeń z poprzednich lat, istotne w uzyskaniu wsparcia jest wykazanie, że pomysł przedsiębiorcy stanowi innowację: produktową lub procesową, zatem jego pomysł wprowadza nietypowe, niestosowane dotąd rozwiązanie, lub też stanowi znaczącą zmianę względem dotychczas wykorzystywanych rozwiązań. Dla wielu przedsiębiorców obszarem takim będzie wdrożenie projektowanych na miarę rozwiązań teleinformatycznych, czy rozszerzenie zakresu usług świadczonych online. Ważnym trendem są także tzw. „usługi szyte na miarę” – uwzględniające indywidualne potrzeby klientów.

Warunki przyznawania środków z Unii Europejskiej wskazują ponadto, że w ostatnich latach zmianie ulega sposób definiowania pojęcia „konkurencyjności”. Podczas gdy w początkowych latach członkostwa Polski w UE od przedsiębiorców wymagano jedynie wykazania podnoszenia własnego potencjału, bez odniesienia do otoczenia, o tyle w ostatnich latach konkurencyjność oznacza de facto zdolność do zaistnienia nawet w skali międzynarodowej. Środkiem osiągnięcia tak definiowanej konkurencyjności jest współpraca z sektorem nauki: naukowcami, zespołami badawczymi, instytutami Polskiej Akademii Nauk i uczelniami. Zatem najbliższe miesiące to dobry czas na nawiązanie kontaktów z naukowcami działającymi w interesujących nas obszarach: nowych technologii, marketingu czy badań społecznych.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 o wsparciu decydować będzie ponadto potwierdzenie przeprowadzenia analizy popytu na usługi czy produkty, które mają zostać wytworzone czy wdrożone w wyniku udzielonego wsparcia. W praktyce oznacza to, że jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić badanie potencjalnych odbiorców, które potwierdzi popyt na usługi czy produkty przedsiębiorcy.

Dodatkowo niektóre rodzaje wsparcia – jak na przykład – wsparcie na promocję przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej wymagają opracowania branżowej analizy tzw. planu promocji międzynarodowej. Brak takiego planu uniemożliwia uzyskanie dotacji na ten cel.

W celu przygotowania się do nowej perspektywy już teraz warto skorzystać z Naszego wsparcia o charakterze doradczym i rozwojowym dostosowanym do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jakie działania, będące w kręgu zainteresowań przedsiębiorstw mogą być zrealizowane we współpracy z doradcami Argo Navi? Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w świetle możliwości uzyskania wsparcia z UE, przeprowadzenie badań obecnych i potencjalnych odbiorców, pod kątem ich potrzeb i postrzegania usług i produktów, a także jakości obsługi, zbudowanie strategii marketingowej, czy nawiązanie kontaktu z naukowcami, których prace badawcze i rozwojowe mogą być wykorzystane do wdrożenia nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach.

Skorzystanie ze wsparcia pozwoli firmom poprawić jakość oferowanych produktów i usług, a także zbuduje solidne podstawy do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Wsparcie UE jest w zasięgu każdego przedsiębiorcy – wystarczy tylko dobrze się do niego przygotować.

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 340 mld zł.

Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60% funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będą działania związane ze zmniejszaniem skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tej puli środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Nowe cele Polityki Spójności stanowią poniekąd pewną kontynuację celów z perspektywy 2014-2020. Priorytetowo zostaną potraktowane cele środowiskowe, a na ten obszar w nowej perspektywie zostanie przeznaczonych aż 32,6% środków z alokacji krajowej, co stanowi wzrost o ponad 19 mld EUR w porównaniu do perspektywy 2014-2020. To dobry czas, aby zainteresować się zielonymi technologiami oraz wdrożyć do strategii rozwoju przedsiębiorstwa szeroko rozumiane ekoinnowacje.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło założenia zgodnie z którymi, nowe Programy unijne realizowane na poziomie krajowym będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znane są nam z obecnie kończącej się perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W ramach przyjętych w Polsce programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych środki z perspektywy finansowej 2021-2027 dostępne będą z następujących źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej UE poprzez łagodzenie dysproporcji w rozwoju europejskich regionów,
  • Funduszu Spójności (FS), którego celem jest zredukowanie obecnych dysproporcji gospodarczych i społecznych, a również promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację strategicznych projektów w obszarach związanych z ochroną środowiska i transportem,
  • Europejskiego Funduszu Społecznego +, którego celem jest odpowiedź na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS + stanowić będzie połączenie ze sobą kilku instrumentów, które w perspektywie finansowej 2014-2020 funkcjonowały oddzielnie, odpowiednio: Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatywny na rzecz osób młodych (YEI),
  • Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI),
  • Funduszu na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa (EFMR), którego celem jest wsparcie społeczności nadmorskich,
  • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją energetyczną.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi programami dla Fundusze Europejskie 2021-2027

 

Poniższa grafika przedstawia podział środków unijnych według poszczególnych województw

Stosując analogię z terminami w perspektywie 2014-2020 należy spodziewać się, że pierwsze Programy Operacyjne zostaną ogłoszone najwcześniej w lutym 2022 r. Zachowując dotychczasową analogię, można przewidywać, że największe zagęszczenie nowych naborów przypadnie na termin sierpień-listopad 2022 roku. Pierwsze nabory na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej mogą pojawić się już w maju 2022 roku.

Nowa perspektywa finansowa to także nowe możliwości w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa, która stanowi podstawowy i nieodłączny element Przemysłu 4.0. Możliwość urzeczywistnienia innowacyjnych wizji przez organizację w ogromnym stopniu zależy od stopnia jej cyfryzacji. Coraz więcej firm na rynku globalnym przekształca się w Digital Enterprise – cyfrowe przedsiębiorstwa. Są to firmy świadome, znające swoje potrzeby i potrafiące wykorzystywać trendy technologiczne do ich zaspokajania. W nowej perspektywie finansowej będą pojawiać się konkursy na realizację tego typu projektów inwestycyjnych, dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już w 2021 roku zorganizowała pilotażowy konkurs „Przemysł 4.0” skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, w którym maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 800 tys. zł. Warunkiem udziału w tego rodzaju konkursach jest posiadanie tzw. „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Nasz zespół oferuje pomoc w opracowaniu „mapy drogowej” i wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej.

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z naszymi doradcami

Zapisz się!