„Ścieżka SMART” DLA MŚP i dużych firm–nowy program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 

Ścieżka SMART to Kompleksowe rozwiązanie dla tych firm, które chcą rozwijać innowacje w swojej firmie, bazując na wynikach badań B+R, jest to nowy program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG, który ma bogatą ofertę dofinansowania UE w postaci tzw. projektów modułowych, inaczej „ścieżki SMART”.

Kto będzie beneficjentem programu SMART

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które chcą opracowywać i/lub wdrażać innowacyjne rozwiązania zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Konkursy w ramach Ścieżki SMART będą mieć charakter ogólny lub dedykowany tematycznie do poszczególnych branż.

Beneficjenci :

- indywidualne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; w II kwartale 2023 r. również konsorcja MŚP - nabór wniosków prowadzony będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,

- indywidualne duże przedsiębiorstwa; w II kwartale 2023 r. również konsorcja składające się z dużych przedsiębiorstw + MŚP, dużych przedsiębiorstw + organizacje badawcze lub NGO - nabór wniosków prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Moduły ścieżki SMART

 • B+R
 • Wdrożenie Innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie Przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje

Nabory wniosków - terminy

Okres składania wniosków dla pojedynczych przedsiębiorstw (MŚP i Duże przedsiębiorstwa)

 • 27.06.2024 - 24.10.2024 

Okresy składania wniosków dedykowane projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych przedsiębiorstw (MŚP i Duże przedsiębiorstwa)

 • 27.06.2024 - 24.10.2024 

Okres składania wniosków dla Konsorcjów

 • 10.01.2025 - 28.03.2025

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych

 • Duże przedsiębiorstwa - 1 mln PLN
 • Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - bez limitu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie będzie uzależniony od typów działań w ramach projektu oraz regionu, w którym działa Wnioskodawca. Szczegółowe informacje dot. maksymalnego dofinansowania określa mapa pomocy regionalnej która znajduje się pod linkiem https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski lub wysokość pomocy de minimis.

Zakres tematyczny projektu SMART

Każdy z projektów musi składać się z określonych modułów. Obowiązkowym modułem dla MŚP jest przynajmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. prowadzenie prac – badawczo rozwojowych (Moduł B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych (Moduł Wdrożenie Innowacji)

W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (Moduł Prace B+R). Wniosek może również obejmować (fakultatywnie) moduł wdrożenie innowacji.

Jesteś zainteresowany Ścieżką SMART

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Moduły obligatoryjne w projekcie:

 • Moduł B+R – moduł obowiązkowy dla dużych firm przeznaczony na wsparcie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego (od prac przemysłowych, rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej).

Podstawowe warunki modułów obligatoryjnych:

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
   
  Na badania przemysłowe:
   
  - dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 80% kosztów kwalifikowanych,
  - dla średniego przedsiębiorstwa: 75% kosztów kwalifikowanych,
  - dla dużego przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych.
   
  Na prace rozwojowe:
  - dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 60% kosztów kwalifikowanych,
  - dla średniego przedsiębiorstwa: 50% kosztów kwalifikowanych,
  - dla dużego przedsiębiorstwa: 40% kosztów kwalifikowanych.
 • Prace rozwojowe są obowiązkowym elementem projektu B+R,
 • Efektem projektu ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania tj. innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dot. produkcji wyrobów lub usług (dawniej innowacja procesowa) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • Nowość rozwiązania/produktu na poziomie min. kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna.

Aby uzyskać wsparcie w ramach modułu musi on uwzględniać co najmniej prace rozwojowe.

 •  Moduł wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego/ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego), które będą spójne z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże mogą ubiegać się o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez nich samodzielnie lub na ich zlecenie bądź zakupionych przez nich, mających na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Prace B+R, o których mowa powyżej, mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Dodatkowe warunki:

 • Nowość rozwiązania/produktu na poziomie min. kraju.
 • Dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) i pomoc de minimis.
 • Forma wsparcia: dotacja warunkowa tj. po 4 latach od zakończenia projektu i w zależności od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia przedsiębiorca jest zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji (możliwe rozłożenie na raty).

Moduły fakultatywne w projekcie:

 • Moduł infrastruktura B+R – dofinansowanie infrastruktury niezbędnej do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług. Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.
 • Moduł internacjonalizacja – umiędzynarodowienie produktów. Dofinansowaniem mogą być objęte takie działania jak: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy; wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą oraz udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Wsparciem będzie również objęte uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia.
 • Moduł kompetencje – wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, zarządzania innowacjami, transferu technologii, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
 • Moduł cyfryzacja – celem modułu jest inwestycja związana  z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
 • Moduł zazielenie przedsiębiorstw –  transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Kryteria dla programu SMART

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc osiągnąć sukces i otrzymać dofinansowanie w ścieżce SMART dla swojej firmy:

 1. Czerpanie z wyników prac B+R to konieczność. Oznacza to, że:
  - W przypadku MŚP każdy projekt musi zawierać obowiązkowo: moduł prac B+R lub moduł wdrożenia prac B+R (np. wczesnej zakupionych). Patrząc całościowo na kryteria, za które możemy dostać punkty – na poziomie punktacji preferowane są projekty zawierające moduł prac B+R (co nie znaczy, że te wdrożeniowe nie dostaną dofinansowania, ponieważ pula pieniędzy jest faktycznie bardzo duża)
  - Dla dużych firm - obowiązkiem jest uwzględnienie modułu prac B+R
 1. Projekty muszą wpisywać się w KIS, tj. Krajowe Inteligentne Specjalizacje - tzw. obszary gospodarki kluczowe dla dalszego rozwoju (Link do KIS www.smart.gov.pl). Kryterium będzie oceniane oddzielnie dla każdego modułu - trzeba mieć na uwadze, aby każdy wybrany moduł spełniał ten warunek
 2. Efektem modułu „prace B+R” powinno być́ opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dotyczącą funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być́ dofinansowane w ramach tego samego projektu - w module „Wdrożenie innowacji” lub poza projektem.
  Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.
 3. Decydując się na moduł „prace B+R”, firma musi ich wyniki wdrożyć w terminie przewidzianym we wniosku o dofinansowanie.
   
  Co to oznacza w praktyce?
 • wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej przez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji w procesie  biznesowym; 
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę̨; 
 • sprzedaż̇ (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się̨ zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. 
 1. Kluczowym elementem dla modułu „centrum B+R” jest posiadane przemyślanej, dobrze zdefiniowanej agendy badawczej. Przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacji. W agendzie trzeba między innymi wykazać, że nie zostały opublikowane wyniki prac B+R/rozwiązania/technologie, które mogą̨ stanowić́ barierę̨ dla realizacji agendy. Trzeba też uwzględnić efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem rezultatów prac planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy. Kolejnym ważnym elementem agendy są zasoby ludzkie - posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry lub posiadanie konkretnego planu na zorganizowanie takiej kadry. 
 2. Projekt ma być spójny i powiązany ze strategią firmy, tj. poszczególne moduły powinny być powiązane zarówno ze sobą, jak i ze strategią przedsiębiorstwa. Oceniający będą zwracać uwagę na występowanie efektu synergii pomiędzy modułami projektu i powiązaniu poszczególnych modułów ze strategią firmy.
 3. Projekt nie może być rozpoczęty przed datą złożenia wniosku. W tym punkcie chodzi o to, aby przed dniem złożenia wniosku nie ponowić wydatków ani nie zaciągać zobowiązań (jakim jest przykładowo podpisanie umowy z wykonawcą) w żadnym z zaplanowanych modułów.
 4. Duże firmy motywowane do współpracy z sektorem MŚP. Duże firmy obowiązkowo mają rozpocząć współpracę z MŚP, która będzie dotyczyć́ działań́ badawczych i innowacyjnych.

Ważne jest uzyskanie dodatkowych punktów w konkursie ścieżka SMART – jak je zdobyć?

 1. Za ekoinnowacje i innowacje cyfrowe, w szczególności te wynikające z przeprowadzonych w projekcie prac B+R
 2. Za innowacyjność w skali minimum krajowej, przy czym najwyżej punktowane będą innowacje w skali minimum krajowej wytworzone w ramach przeprowadzonych w projekcie prac B+R (12 pkt)
 3. Współpraca popłaca – dodatkowe 2 punkty można otrzymać za współpracę w ramach projekty z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Współpraca musi wynikać i być spójna z zaplanowanymi zadaniami
 4. Kolejne 2 punkty można zdobyć za „społeczne znaczenie innowacji” tj. czy innowacja ma pozytywne znaczenie dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia, lub spowolnienia zmian klimatu.
 5. Potencjał innowacji do „transformacji rynku” – od 3 do 5 punktów można otrzymać, jeżeli innowacja ma potencjał do transformacji istniejącego rynku docelowego produktów (wyrobów lub usług) albo wykreowania nowego rynku.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Ścieżce SMART

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z Ścieżki SMART. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Ścieżką SMART

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!