Województwa wchodzące w skład Polski Wschodniej

 

 1. Podkarpackie
 2. Lubelskie
 3. Świętokrzyskie
 4. Podlaskie
 5. Warmińsko-mazurskie
 6. Mazowieckie dla powiatów Garwolińskiego, Łosickiego, Sokołowskiego, Węgrowskiego, Siedleckiego i m. Siedlce


Działanie 1.2

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to start nowej perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Nabór wniosków: 02.08.2023 r. - 08.11.2023 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte projekty na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące:
 • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy.
 • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.
Dotacją zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie oraz wdrożenie mapy drogowej, w szczególności:
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;
 • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi;
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;
 • koszty usług szkoleniowych.

Usługi doradztwa (w tym opracowanie mapy drogowej) będą mogły być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty/ekspertów.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%.

Działanie 1.3

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Celem programu jest 2-etapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dofinansowanie przeznaczone jest na kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.

Wsparcie obejmie:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Nabór wniosków: 10.10.2023 - 19.12.2023

Model biznesowy GOZ-transformacji obejmuje w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw
 • wydłużanie życia produktu
 • ekoprojektowanie
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi
 • tworzenie platform współdzielenia
 • symbioza przemysłowa
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Nabór wniosków: 2024 r.

Wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii
  • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego
Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie modelu biznesowego GOZ oraz jego wdrożenie w przedsiębiorstwie, w szczególności:

I etap (maksymalna wartość dofinansowania: 150 000 PLN):

 • koszty usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji

II etap (maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000 PLN):

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
 • koszty usług szkoleniowych
 •  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych (netto) wynosi 5 000 000 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%

Działanie 1.4

Wzornictwo w MŚP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Wzornictwo w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to start nowej perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Nabór wniosków: 09.05.2023 r. - 29.08.2023 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Wsparcie obejmie:
 • Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
 • Wdrożenie strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w szczególności:
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • koszty usług szkoleniowych.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%

Działanie 1.5

Pożyczki na rozwój turystyki

 

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom realizującym inwestycje w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, możesz wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

Nabór wniosków: 14.04.2023 r. - 24.04.2023 r.

Na co można przeznaczyć pożyczkę na rozwój turystyki?

Dzięki pożyczce na rozwój turystyki:

 • zbudujesz lub rozbudujesz obiekt noclegowy lub gastronomiczny
 • stworzysz lub rozwiniesz infrastrukturę rekreacyjno-sportową
 • rozpoczniesz lub rozwiniesz produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych
 • podniesiesz jakość świadczonych usług

Dodatkowo jako element tych inwestycji możesz:

 • świadczyć usługi z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jak e-turystyka
 • pokryć wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą
 • pokryć wydatki na promocję i reklamę, związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Pożyczka na rozwój turystyki z PPW-T – korzyści dla Twojej firmy:

 • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - obecnie 3,585 proc. lub 1,7925 proc.
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • możliwość karencji spłat
 • wkład własny już od 0 proc.
 • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności
 • preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:
  • obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
  • MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

Działanie 1.1

Platformy startowe dla nowych pomysłów

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Wsparcie ma charakter etapowy – składa się z trzech komponentów.

1. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego

Nabór wniosków: 18.04.2023 r. - 21.06.2023 r.

Wsparcie w komponencie I uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów, obejmującego usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
 • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
 • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi

2. Komponent IIa Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów

Nabór wniosków: 05.09.2023 r. - 31.10.2023 r.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).

Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II a - 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II a wynosi 600 000 PLN.

3. Komponent IIb dalsze wsparcie

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem,
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych),
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how),
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach)

Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II b - 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II b wynosi 3 000 000 PLN.