W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 340 mld zł.

Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60% funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będą działania związane ze zmniejszaniem skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tej puli środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Nowe cele Polityki Spójności stanowią poniekąd pewną kontynuację celów z perspektywy 2014-2020. Priorytetowo zostaną potraktowane cele środowiskowe, a na ten obszar w nowej perspektywie zostanie przeznaczonych aż 32,6% środków z alokacji krajowej, co stanowi wzrost o ponad 19 mld EUR w porównaniu do perspektywy 2014-2020. To dobry czas, aby zainteresować się zielonymi technologiami oraz wdrożyć do strategii rozwoju przedsiębiorstwa szeroko rozumiane ekoinnowacje.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło założenia zgodnie z którymi, nowe Programy unijne realizowane na poziomie krajowym będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znane są nam z obecnie kończącej się perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W ramach przyjętych w Polsce programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych środki z perspektywy finansowej 2021-2027 dostępne będą z następujących źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej UE poprzez łagodzenie dysproporcji w rozwoju europejskich regionów,
  • Funduszu Spójności (FS), którego celem jest zredukowanie obecnych dysproporcji gospodarczych i społecznych, a również promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację strategicznych projektów w obszarach związanych z ochroną środowiska i transportem,
  • Europejskiego Funduszu Społecznego +, którego celem jest odpowiedź na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS + stanowić będzie połączenie ze sobą kilku instrumentów, które w perspektywie finansowej 2014-2020 funkcjonowały oddzielnie, odpowiednio: Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatywny na rzecz osób młodych (YEI),
  • Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI),
  • Funduszu na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa (EFMR), którego celem jest wsparcie społeczności nadmorskich,
  • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków społecznych i gospodarczych związanych z transformacją energetyczną.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi programami dla Fundusze Europejskie 2021-2027

Stosując analogię z terminami w perspektywie 2014-2020 należy spodziewać się, że pierwsze Programy Operacyjne zostaną ogłoszone najwcześniej w 2023 r. Pierwsze nabory na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej mogą pojawić się w IV kwartale 2022 roku.

Nowa perspektywa finansowa to także nowe możliwości w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa, która stanowi podstawowy i nieodłączny element Przemysłu 4.0. Możliwość urzeczywistnienia innowacyjnych wizji przez organizację w ogromnym stopniu zależy od stopnia jej cyfryzacji. Coraz więcej firm na rynku globalnym przekształca się w Digital Enterprise – cyfrowe przedsiębiorstwa. Są to firmy świadome, znające swoje potrzeby i potrafiące wykorzystywać trendy technologiczne do ich zaspokajania. W nowej perspektywie finansowej będą pojawiać się konkursy na realizację tego typu projektów inwestycyjnych, dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już w 2021 roku zorganizowała pilotażowy konkurs „Przemysł 4.0” skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, w którym maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 800 tys. zł. Warunkiem udziału w tego rodzaju konkursach jest posiadanie tzw. „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Nasz zespół oferuje pomoc w opracowaniu „mapy drogowej” i wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej.

Kredyt na innowacje technologiczne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z naszymi doradcami

Zapisz się!