Czym są dotacje w Zachodniopomorskim i dla kogo są przeznaczone?

Dotacja to bardzo korzystne wsparcie finansowe, które charakteryzuje się nieodpłatnością i bezzwrotnością. Tego typu pomoc finansowa przyznawana jest różnym podmiotom na realizacje z góry określonych celów. Dotacje dla firm w Zachodniopomorskim określane są przez szereg zasad i reguł, których należy przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych środków finansowych. Po spełnieniu wszystkich warunków, można w pełni przeznaczyć uzyskane fundusze na określony cel. Dotacje w Zachodniopomorskim przeznaczone są zarówno dla firm, jak i również dla organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje dla firm w Zachodniopomorskim przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Istotne jest, że każdy ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji dla firm w Zachodniopomorskim – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE w Zachodniopomorskim – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie zachodniopomorskim można pozyskać zarówno w ramach programów krajowych oraz regionalnych. Zarówno dla dotacji krajowych jak i regionalnych w Zachodniopomorskim obowiązują te same zasady. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji w Zachodniopomorskim podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacji UE w Zachodniopomorskim, należy koniecznie przestrzegać, aby fundusze były przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w Zachodniopomorskim?

Dotacje dla firm w Zachodniopomorskim pozwalają na rozwój firmy. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejszy jest fakt, aby trzymać się założonych celów i przeznaczać na nie fundusze według planu. Na co przykładowo można przeznaczyć przyznane środki?

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Informatyzację i robotyzację swojej firmy;
 • Rozwiązania ekologiczne;
 • Rozpoczęcie działalności za granicą oraz jej rozwój;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji w Zachodniopomorskim promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego, mianowicie:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • Zaawansowane wyroby metalowe,
 • Produkty drzewno-meblarskie,
 • Opakowania przyjazne środowisku,
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Multimodalny transport i logistyka,
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju województwa zachodniopomorskiego w celu zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego regionu, a co za tym idzie wzrostu jego konkurencyjności. Rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych, na bazie której będą prowadzone badania na rzecz przedsiębiorców, jest bardzo ważny dla rozwoju tych MŚP, które nie posiadaj własnych laboratoriów ani doświadczeń w prowadzeniu prac B+R.

Dotacje w Zachodniopomorskim to stymulowanie rozwoju oraz wspieranie produktywności i konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowopowstałych oraz funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie oraz ułatwienie dostępu do prorozwojowych usług dla MŚP. Dotacje dla firm w Zachodniopomorskim to także wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz stymulowanie zdolności proeksportowych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację.

W ramach dotacji w Zachodniopomorskim realizowane są również działania zwiększające zaawansowanie cyfrowe sektora przedsiębiorstw, w tym dotyczące rozwoju produktów i usług opartych na TIK. Dotacje przeznaczane są także na działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw oraz zmianę modeli działalności przedsiębiorstw w kierunku gospodarki opartej o przemysł 4.0., w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w regionie oraz w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego dotacje dla firm w Zachodniopomorskim pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wraz z wymianą źródeł ciepła.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Zachodniopomorskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE w Zachodniopomorskim. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w Zachodniopomorskim.

Jesteś zainteresowany dotacjami w Zachodniopomorskim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!