Czym są dotacje w Łódzkim i dla kogo są przeznaczone?

Dotacja UE lub krajowa to bardzo korzystne, nieodpłatne i bezzwrotne wsparcie finansowe, tego typu pomoc finansowa przyznawana jest różnym podmiotom na realizacje z góry określonych celów. Dotacje UE dla firm w województwie Łódzkim określane są przez szereg zasad i reguł, których należy przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych środków finansowych. Po spełnieniu wszystkich warunków, można w pełni przeznaczyć uzyskane fundusze na określony cel. Dotacje w Łódzkim przeznaczone są zarówno dla firm, jak i również dla organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje dla firm przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Istotne jest, że każdy ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji UE dla firm w województwie Łódzkim – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE w Łódzkim – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie Łódzkim można pozyskać zarówno w ramach programów krajowych oraz regionalnych. Zarówno dla dotacji krajowych jak i regionalnych w Pomorskim obowiązują te same zasady. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji w Łódzkim podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacji UE w Łódzkim, należy koniecznie przestrzegać, aby fundusze były przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w Łódzkim?

Dotacje dla firm w Łódzkim pozwalają na rozwój firmy. Fundusze z tych dotacji można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejszy jest fakt, aby trzymać się założonych celów i przeznaczać na nie fundusze według planu. Na co przykładowo można przeznaczyć przyznane środki uzyskane w ramach dotacji?

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do już istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Informatyzację swojej firmy;
 • Rozwiązania ekologiczne;
 • Rozpoczęcie działalności za granicą oraz jej rozwój;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji w Łódzkim promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego, mianowicie:

 • Technologie offshore i portowo-logistyczne,
 • Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
 • Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
 • Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju województwa łódzkiego w celu zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego regionu, a co za tym idzie wzrostu jego konkurencyjności. Rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych, na bazie której będą prowadzone badania na rzecz przedsiębiorców, jest bardzo ważny dla rozwoju tych MŚP, które nie posiadaj własnych laboratoriów ani doświadczeń w prowadzeniu prac B+R.

Dotacje w województwie Łódzkim to stymulowanie rozwoju oraz wspieranie produktywności i konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowopowstałych oraz funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie oraz ułatwienie dostępu do prorozwojowych usług dla MŚP. Dotacje to także wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz stymulowanie zdolności proeksportowych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację.

W ramach dotacji realizowane są również działania zwiększające zaawansowanie cyfrowe sektora przedsiębiorstw, w tym dotyczące rozwoju produktów i usług opartych na TIK. Dotacje przeznaczane są także na działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw oraz zmianę modeli działalności przedsiębiorstw w kierunku gospodarki opartej o Przemysł 4.0., w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w regionie oraz w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego dotacje dla firm pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wraz z wymianą źródeł ciepła.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Łódzkim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE w województwie Łódzkim. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Łódzkim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!