Działanie 09.01 Gospodarka w transformacji-wdrożenie innowacji

Wsparcie finansowe na działania inwestycyjne dla mikro, małych i średnich firm z 35 gmin objętych transformacją z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.

 

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 15.04.2024 do 31.05.2024

 

Cel Szczegółowy Dotacji 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na rzecz zwiększenia ich zdolności produkcyjnych, wdrożenia rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Program będzie obejmować Województwo Łódzkie - obszar transformacji

Podregion piotrowski

Podregion sieradzki

powiat

gmina

powiat

gmina

Bełchatowski

m. Bełchatów

Pajęczański

Działoszyn

Bełchatów

Kiełczygłów

Drużbice

Nowa Brzeźnica

Kleszczów

Pajęczno

Kluki

Rząśnia

Rusiec

Siemkowic

Szczerców

Strzelce Wielkie

Zelów

Sulmierzyce

m. Piotrków Trybunalski

 

łaski

Widawa

piotrkowski

Gorzkowice

sieradzki

Złoczew

Rozprza

Wola Krzysztoporska

radomszczański

Dobryszyce

wieluński

Czarnożyły

Gomunice

Konopnica

Kamieńsk

Osjaków

Lgota Wielka

Ostrówek

Ładzice

Wieluń

m. Radomsko

Wierzchlas

Radomsko

Zasady finansowania

 • Minimalna wartość projektu 1 000 000 PLN maksymalna wartość projektu nie została określona
 • Wsparcie będzie miało charakter dotacji bezzwrotnej,
 • Poziom wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji

Przedmiot dofinansowania

Typ projektu 9: wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne:

1. Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:
a. wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
− wydatki związane z, wytworzeniem, dostawą, instalacją i uruchomieniem maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz z instruktażem w ich obsłudze,
− zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
− zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
− wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),
- wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji internetowej, m.in.: artykuły sponsorowane, mailing, współpraca z influencerami, stworzenie docelowej aplikacji mobilnej na potrzeby promocji produktu lub usługi wnioskodawcy, stworzenie strony www (w tym hosting). Wskazane wydatki mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy stanowią element projektu oraz służą wyłącznie promocji działań zrealizowanych w ramach projektu, a nie promocji dotychczasowej działalności wnioskodawcy.
− dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
− zakup materiałów i koszty robót budowlanych.

Zasady konkursu

Przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie na następujące typy inwestycji:

 • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

  Wsparcie w ramach tego typu projektu uzyskają inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m.in. inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii, OZE, przedsięwzięcia termomodernizacyjne,

 • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.

  Wsparcie w ramach tego typu projektu uzyskają inwestycje w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji,

 • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne. 

  Wsparcie w ramach tego typu projektu uzyskają inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji, lub restrukturyzacji.

Wnioskodawca może złożyć jeden projekt wpisujący się swoim zakresem we wszystkie ww. typy projektu.

 

Istotnymi wymaganiami wobec Wnioskodawców są:

 • realizacja projektu na obszarach objętych planem transformacji (zgodnie z powyższym wykazem),
 • projekt zakończony do 30 czerwca 2026 r.,
 • w przypadku projektów dotyczących energii/termomodernizacji budynku wymagana jest poprawa efektywności energetycznej o minimum 30%

Najwyżej ocenione zostaną projekty, które będą zawierać takie elementy jak:

 • wprowadzenie innowacji min. w skali przedsiębiorstwa),
 • zastosowanie rozwiązań ekologicznych (GOZ, OZE, termomodernizacja),
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wpisywanie się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja),
 • ograniczenie lub wyeliminowanie węgla brunatnego z działalności firmy,
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa,,
 • zmiana profilu działalności i/lub dywersyfikacja oferty

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!