Działanie 01.05 Wsparcie Internacjonalizacji przedsiębiorstw (Łódzkie)

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie listopad-grudzień 2024 r.

Cel szczegółowy Dotacji

Dotacja ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z województwa łódzkiego.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa łódzkiego.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie będzie dostępne na zwiększenie skali potencjału eksportowego poprzez:

 • usługi doradcze, w tym analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny;
 • udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotnej
 • Intensywność wsparcia wyniesie do 50% kosztów netto w przypadku pomocy publicznej i do 85% kosztów netto w przypadku pomocy de minimis. Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie każdego rodzaju kosztów w projekcie.
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 500 000 PLN.

Preferencje

 • produkt stanowiący przedmiot eksportu wytwarzany jest w woj. łódzkim i wpisuje się w RIS (Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja)
 • Wnioskodawca prowadził działalność eksportową co najmniej w dwóch ostatnich latach obrachunkowych i osiągał w tym okresie wartość przychodów z eksportu na poziomie min. 10% przychodów ogółem
 • Wnioskodawca posiada prawo do ochrony własności przemysłowej lub wszczął procedurę w sprawie jego uzyskania dla co najmniej jednego produktu lub usługi przeznaczonej do internacjonalizacji
 • Wnioskodawca deklaruje, że w wyniku projektu zawrze co najmniej 3 kontrakty
 • zaplanowano promowanie produktu (wyrobu lub usługi) stanowiącego przedmiot eksportu poprzez udział przedsiębiorstwa w targach lub wystawach o charakterze międzynarodowym i uwzględniono jako element promocję województwa łódzkiego
 • promowany produkt jest ekoinnowacją / rozwiązaniem związanym z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami / wynikiem prac B+R

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!