Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (Zachodniopomorskie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 41 180 000 ,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od Września do Października 2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo zachodniopomorskie

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Szczegółowym celem projektu-Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (Zachodniopomorskie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Projekty kompleksowe obejmujące prace badawczo-rozwojowe oraz ich implementację w działalność gospodarczą będą skupiać się na realizacji zarówno działań B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe), jak i możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R, rozwój niezbędnej infrastruktury laboratoryjnej, prace przedwdrożeniowe oraz rozwój kompetencji personelu badawczego.

Wsparcie finansowe w ramach działań B+R będzie obejmować głównie koszty związane z wynagrodzeniami kadry merytorycznej, podwykonawstwem, materiałami do badań, elementami do budowy prototypów, usługami zleconymi oraz amortyzacją aparatury badawczej.

Natomiast w ramach działań wdrożeniowych wsparcie finansowe będzie przede wszystkim dotyczyć zakupu maszyn, urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia opracowanych innowacji do praktyki gospodarczej.

Wysokość i sposób finansowania

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w Module B+R wynosi 5 000 000,00 PLN.
 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna w komponencie B+R. 
 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa w komponencie wdrożeniowym. 
 • Wsparcie dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych., z kolei wartość wsparcia dla komponentu wdrożeniowego wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 • Realizacja komponentu badawczo-rozwojowego.
 • Zgodność przedsięwzięcia z inteligentnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego: Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn, Przetwórstwo naturalne nowej generacji, Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju, Technologie i usługi przyszłości, Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka i jakość życia.
 • Opracowanie innowacji co najmniej na poziomie regionalnym.
 • Moduł – Wdrożenie wyników B+R musi obejmować mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Preferencje

 • projekty MŚP
 • opracowanie innowacji w skali kraju/świata
 • realizacja projektu we współpracy z jednostką naukową i/lub w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem
 • doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora B+R

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Zachodniopomorskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!