Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 16.09.2024 do 30.09.2024

Kto może otrzymać wsparcie

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich.

Zasady finansowania

 • Budżet dotacji wynosi prawie 25 000 000 PLN,
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN,
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000 PLN,
 • Wsparcie będzie udzielane z wykorzystaniem regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:
  - regionalna pomoc inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa – max. 60%, średnie przedsiębiorstwa – max. 50%
  - pomoc de minimis – max. 85% (obowiązuje dostępny limit pomocy de minimis 200 tys. EUR)

Przedmiot dofinansowania

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także: zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami odrębnymi, będą nabyte na warunkach rynkowych od podmiotów niepowiązanych z nabywcą, będą stanowiły majątek i własność beneficjenta przez co najmniej okres trwałości projektu,
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej – koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Zasady konkursu

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów inwestycyjnych zwiększających zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw przynajmniej w jednym z poniższych aspektów:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • BIM (Building Information Modelling);
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
 • Mikroelektronika.

Projekt nie może obejmować rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie).

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!