Uruchomienie DOTACJI POMOCOWEJ w ramach VII Filaru z wysokością dofinansowania do 85% kosztów do 500 000 PLN w ramach nowego naboru dla przedsiębiorstw z branży turystycznej szczególnie dotkniętych skutkami pandemii w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Termin naboru wniosków: 30.04.2021 – 18.05.2021

 

Zasady finansowania

 • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 85% w ramach pomocy de minimis
 • minimalne dofinansowanie: 50 000 zł
 • maksymalne dofinansowanie: 500 000 zł
 • okres realizacji projektu: do 30.06.2023
 • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)
 • wsparcia wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

 • Koszty nabycia nowych środków trwałych;
 • Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych;
 • Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego);
 • Koszty nabycia nowych środków transportu (nabywane przez przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności nie są usługi w sektorze transportu drogowego towarów. Kwalifikowane są wyłącznie następujące środki transportu: bryczki, powozy konne, dorożki, karety, sanie, sanki, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony, balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony, rowery, riksze, hulajnogi, skutery śnieżne, quady);
 • Koszty nabycia nowych środków transportowych w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego);
 • Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych bezpośrednio związanych z projektem;
 • Koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (koszty kwalifikowane max 30 000 zł);
 • Zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. W związku z powyższym możliwość wsparcia jest przeznaczona dla projektów, które uwzględniają część inwestycyjną polegającą na nabyciu/ wytworzeniu/leasingowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, co w efekcie wpłynie na realizację celów niniejszego konkursu. Koszty promocji mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty promocji.

 

Zasady konkursu

W ramach konkursu wspierane będą projekty przyczyniające się do wsparcia bieżącej działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności oraz prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na nakłady w zakresie inwestycji przyczyniających się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, mikroinwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług/wprowadzenia kompleksowych, proekologicznych produktów/usług, a także podwyższenie standardów sanitarnych i higienicznych.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące przeważającą (dominującą) działalność zgodną z poniższymi kodami PKD:

– 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
– 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
– 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
– 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
– 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
– 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
– 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
– 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
– 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
– 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
– 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
– 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
– 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
– 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
– 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
– 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
– 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Wskazany powyżej kod PKD przeważającej (dominującej) działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wnioskującego musi zostać uwzględniony jako kod działalności przeważającej (dominującej) w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa – CEIDG lub KRS na dzień 31.12.2020 r. W przypadku braku wskazania przeważającego (dominującego) kodu PKD w KRS lub CEIDG weryfikacja w tym zakresie zostanie przeprowadzona w oparciu o dane z REGON.

W konkursie mogą aplikować przedsiębiorcy, którzy wykażą co najmniej 50% spadek przychodów za 2020 r. w stosunku do 2019 r. (Wnioskodawcy będą zobligowani do wykazania co najmniej 50% średniomiesięcznego spadku przychodów wykazanych za 2020 r. w stosunku do 2019 r. w następujący sposób: dane przychodów ogółem za 2019 lub 2020 r. należy podzielić przez 12 (liczbę miesięcy) i otrzymane wartości muszą wskazywać na co najmniej 50% spadek przychodów).

 

Zapisz się!