kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

To jeden z popularnych konkursów, który został przeprowadzony w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013. W latach 2014-2020 jest on kontynuowany pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne” w ramach POIR poddziałanie 3.2.2.

 

Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściowo spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie instytucją przeprowadzającą nabór, oceniającą wnioski o przyznanie premii technologicznej, podpisującą umowy z beneficjentami oraz wypłacającą przyznane wsparcie.

Termin naboru wniosków: brak

Uwaga! W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził  istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne.

Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują: 

 • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  – teraz możesz uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji;
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych
 • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

 

Wydatki kwalifikowane przy kredycie na innowacje technologiczne

 • koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
 • roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
 • koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

Wysokość wsparcia w kredycie na innowacje technologiczne

 • Zgodnie z mapą pomocy regionalnej lub późniejszymi doprecyzowaniami ze strony BGK (max 70% kosztów kwalifikowanych)
 • Całkowita wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 350 000 000 PLN
 • Poniżej przedstawiano maksymalną intensywność wsparcia (premię technologiczną), którą stosuje się do inwestycji małych przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji przez średnie przedsiębiorstwa odejmowane jest 10 punktów procentowych.

Maksymalna intensywność wsparcia regionalnego na lata 2014 – 2020

 • 70 % woj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
 • 55 % woj. pomorskie, zachodnio – pomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie (region: ciehanowski – płocki, ostrołęcko – siedlecki, warszawski wschodni, radomski)
 • 45 % woj. dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie
 • 40 % woj. mazowieckie (region: warszawski zachodni)
 • 35 % Warszawa

Opis projektu kredytu technologicznego

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie będzie udzielone w formie premii technologicznej wypłacanej po zakończeniu realizacji projektu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu na innowacje technologicznie (zaciągniętego w banku komercyjnym).

Zapisz się!