Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może obejmować również prace przedwdrożeniowe.

 

Termin naboru wniosków: 22.03.2021 r. – 04.05.2021 r.

Zasady finansowania

    Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

  • 1 mln PLN–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
  • 2 mln PLN –w przypadku pozostałych projektów.

Zasady konkursu

Konkurs skierowany jest do MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej(wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.