Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

 

Termin naboru wniosków: brak

Zasady finansowania

 • Regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej (na inwestycję początkową) – 45%,
 • Pomoc na usługi doradcze –  50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe –  35% (średnie); 45% (mikro i małe) wartości koszów kwalifikowalnych,
 • Pomoc na wspieranie innowacyjności (usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem) – 50% wartości koszów kwalifikowalnych,
 • Usługi mentoringowe (tylko w schemacie małych grantów dla kobiet); koszty podróży zagranicznych; koszty ustanowienia zabezpieczenia – 100% kosztów kwalifikowalnych
 • Usługi doradcze polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii (tylko w schemacie małych grantów dla kobiet) – 85% wartości kosztów kwalifikowalnych
 • minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi : 200 000 EUR (green industry innovation, blue growth, welfare technologies); 12 000 EUR (schemat małych grantów)
 • maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 000 000 EUR (green industry innovation); 2 000 000 EUR (blue growth, welfare technologies); 200 000 EUR (schemat małych grantów)

Typ projektu podlegający dofinansowaniu

W ramach Funduszy Norweskich można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z tzw. trzech schematów:

 • Green Industry Innovation – Technologie przyjazne środowisku
  Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców wykorzystujących rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku, poprzez wsparcie działań prowadzących do wdrożenia innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a w szczególności doprowadzą do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie doprowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Działania mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.
 • Blue GrowthInnowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych
  Projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska.
 • Welfare Technologies – Technologie poprawiające jakość życia
  Projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

Dodatkowo realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą.

Zasady konkursu

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi. W ramach programu realizowane będą działania mające na celu stymulowanie współpracy pomiędzy Polską a Norwegią, zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Działania te będą obejmować w szczególności spotkania matchmakingowe, których celem będzie poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów wpisujących się w założenia programu. Projekt może, ale nie musi być realizowany w partnerstwie z podmiotem prawa norweskiego. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przygotowuje i uzgadnia z partnerem projekt umowy partnerstwa. Wnioskodawcę i partnera projektu musi łączyć ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu. Zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług.

 

Zapisz się!