Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla firm z sektora MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

 

Termin naboru wniosków: 20.09.2021r. – 05.10.2021r.

 

Zasady finansowania

 • Przewidziana alokacja środków dla konkursu: 110 mln PLN,
 • Intensywność wsparcia (dofinansowania): do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 PLN,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 300 000 PLN,
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 255 000 PLN,
 • Przewidywana możliwość korzystania z zaliczek.

 

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych projektu zalicza się koszty związane z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w firmie. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

 • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

 

Najistotniejsze kryteria oceny wniosków

 • Kryteria obligatoryjne:
  − Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP,
  − projekt musi być zgodny z zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju;
  − projekt musi obejmować minimum wprowadzenie (wdrożenie) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych i musi być realizowany na terenie RP.
 • Kryteria punktowane:
  − Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (punktacja 0 lub 1)Ocenie w ramach kryterium podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.
 • Kryterium rozstrzygające:
  W przypadku uzyskania przez dwa podmioty takiej samej ilości punktów, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje kryterium rozstrzygające, dotyczące spadku średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 (od 30% do 40% – 0 pkt, powyżej 40% – 1 pkt, powyżej 50% – 2 pkt, powyżej 60% – 3 pkt, powyżej 70% – 4 pkt).

 

Ogólne zasady konkursu

Celem programu jest sprzyjanie tworzenia warunków skutecznego funkcjonowania mikro-, małych i średnich firm w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19, jak również po ich ustaniu. Dofinansowanie jest przyznawane dla projektów polegających na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu poprzez wykorzystanie technologii IT. Projekt może dodatkowo obejmować wdrożenie innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt). Preferowane będą branże szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii. Wsparcie przyznawane będzie w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.

 

Zapisz się!