Dofinansowanie do 4 000 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

 

Nabór wniosków: lipiec 2021r.

 

Zasady finansowania

 • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 55% w ramach pomocy regionalnej
 • minimalne dofinansowanie: 400 000 zł
 • maksymalne dofinansowanie: 4 000 000 zł
 • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny i/lub zaliczkowy
 • pula środków przeznaczona dla konkursu: 53 mln zł

 

Przedmiot dofinansowania

 • Środki trwałe, minimum 70% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności:
 1. zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń;
 2. dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.
 • Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Koszty przygotowania biznes planu (maksymalnie 5 000 zł).
 • Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu
 • Koszty wsparcia merytorycznego, świadczone przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie prac B+R związane z ich wdrożeniem (maksymalnie 1 % kosztów kwalifikowalnych projektu).
 • Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 zł (kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń; bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych; tablic pamiątkowych; utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt).

 

Typy projektów

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP przewiduje do realizacji poniższe typy projektów:

 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:
  – budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
  – realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  – unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
  – budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
  – poprawa efektywności przedsiębiorstwa m.in. poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych jako element uzupełniający;
  – wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I)

 

Zasady konkursu

Finansowanie obejmie rozbudowę przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie funduszy europejskich na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Przedmiotem dotacji będą projekty związane z wdrażaniem innowacji produktowej i/lub procesowej. W ramach projektu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

 

Zapisz się!