Dofinansowanie do 1 000 000 PLN na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

 

Planowany termin naboru wniosków: luty 2021

Zasady finansowania

  • Poziom dofinansowania:
    – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 1 000 000 PLN
  • Zasady wypłaty dofinansowania: możliwość uzyskania zaliczki do 80 % kwoty dofinansowania

Zasady konkursu

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) prowadzącym działalność gospodarczą przez okres powyżej 9 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto wnioskodawca musi posiadać na dzień złożenia wniosku siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego.

W ramach konkursu ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy wsparcia inwestycji w MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Przez MŚP negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19 należy rozumieć przedsiębiorstwa będące w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ocena, czy MŚP są dotknięte negatywnie skutkami epidemii COVID-19 zostanie dokonana na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających spadek obrotów, wzrost zapasów, dokumentów księgowych lub umów potwierdzających zerwanie łańcucha dostaw, dokumentów księgowych lub innych dokumentów potwierdzających zerwanie/rozwiązanie współpracy z dotychczasowymi partnerami finansowymi i klientami lub innych dokumentów wskazujących negatywne skutki dla przedsiębiorstwa w skutek epidemii COVID-19. Przy dokonaniu oceny należy także wziąć pod uwagę uzasadnienie spadku obrotów i innych negatywnych zdarzeń dla przedsiębiorcy wyłącznie skutkami epidemii COVID-19 oraz wpływu planowanej inwestycji na zmniejszenie negatywnych skutków epidemii COVID-19.

 

Zapisz się!