Dofinansowanie do 50 000 PLN na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

 

Termin naboru wniosków: brak

Zasady finansowania

  • Poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 50 000 PLN
  • Zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)

Zasady konkursu

Poprzez nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji należy rozumieć opracowanie dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów (wyrobów lub usług)przedsiębiorstwa wyłącznie na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Jako nowy zagraniczny rynek zbytu należy rozumieć kraj, z którym do czasu realizacji projektu nie była prowadzona przez dane przedsiębiorstwo wymiana handlowa. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie może posiadać żadnej umowy lub faktury dokumentującej sprzedaż tych samych, zamiennych lub substytucyjnych produktów na rzecz jakiegokolwiek podmiotu posiadającego miejsce rejestracji działalności gospodarczej w danym kraju, wskazanym jako nowy zagraniczny rynek zbytu.

Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji musi zostać opracowany przez zewnętrznego doradcę.