W ramach II etapu inwestycyjnego Poddziałania 2.3.2 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

 

Termin naboru wniosków: brak

Zasady finansowania

    Poziom i wysokość wsparcia:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR.
  • 2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 800 000,00 zł.

Intensywność wsparcia:
Maksymalna intensywność dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Zasady konkursu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego:
1) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej lub procesowej;

2) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej;

3) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej lub procesowej;

4) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji technologicznej procesowej

Zapisz się!