Wsparcie dla Małych i Średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Nabór wniosków: od 22.05.2023 do 04.07.2023

 

Kto może otrzymać wsparcie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Śląskiego z podregionu katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego (wyłączony podregion częstochowski).

Zasady finansowania

  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą muszą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie),
  • Wsparcie będzie miało charakter dotacji bezzwrotnej,
  • Poziom wsparcia wyniesie do 60% wydatków kwalifikowanych (netto) projektu,
  • Alokacja środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 400 500 000 PLN.

Przedmiot dofinansowania

Ponoszone wydatki muszą być związane z dywersyfikacją oferty, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, utworzeniem nowego zakładu.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć przede wszystkim na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, nabycie materiałów i robót budowlanych związanych z budową lub rozbudową oraz zakup rozwiązań cyfrowych, oprogramowania.

 

Zasady konkursu

Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych.

Realizacja projektu musi zostać przeprowadzona na obszarach górniczych objętych planem transformacji: województwo śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Ze względu na minimalną wartość dofinansowania (5 mln PLN) wymagana jest realizacja dużej inwestycji z kosztami rzędu 9-10 mln PLN netto.

Najwyżej ocenione zostaną projekty, które będą zawierać takie elementy jak:

  • wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
  • wdrożenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ),
  • utworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrożenie wyników prac B+R, innowacji min. w skali regionu,
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!