KPO Działanie A1.4.1

Działanie A 1.4.1.KPO_1/22/01 z KPO

Zasady konkursu “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”

 

Dotację w wysokości do 3, 10 lub 15 mln PLN mogą uzyskać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa na inwestycje związane z wykonywaniem działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalności w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

Firmy które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem przetwarzania produktów rolnych, m.in. takie jak cukiernie, piekarnie, wytwórnie lodów, dań gotowych itp. mogą również ubiegać się o wsparcie.

Konkurs zostanie otwarty 17 października 2022 r. i potrwa do 18 listopada 2022 r. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji obejmującej m.in.:

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, jeżeli co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia wdrożeniowego, tj. działalnością gospodarczą w zakresie:

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.);

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Wsparcie może być udzielone powyższym podmiotom, jeżeli:

1) przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 17 rozporządzenia nr 702/2014;

2) przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 rozporządzenia nr 1388/2014;

3) przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesu produkty nierolne (nieobjęte Załącznikiem I do TFUE) – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia 651/2014. 4. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1 , które są przeznaczone do przewozu:

 1. a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 2. b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
 3. c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

6) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Kosztem kwalifikowalnym będą mogły być również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku (jedynie dla przedsięwzięć niezakończonych i wybranych typów projektów), jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. Jednocześnie, koszty kwalifikujące się do dofinansowania będą musiały zostać poniesione nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

Podmioty uczestniczące w konkursie będą mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 50% kosztów netto inwestycji, jednakże nie więcej niż:

 • 3 000 000 zł dla mikro przedsiębiorstwa (1-9 osób)
 • 10 000 000 zł dla małego przedsiębiorstwa (10-49 osób)
 • 15 000 000 zł dla średniego przedsiębiorstwa (50-249 osób)

Dofinansowaniu będą podlegały inwestycje trwające nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR

Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

 

Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia charakteryzujące się następującymi parametrami: 

 • wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych;
 • przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; 
 • realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwem produktów ekologicznych;
 • przedsięwzięcie jest realizowane w powiatach, gdzie występują obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, typ górski lub podgórski;
 • przedsięwzięcie jest realizowane przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji;
 • przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę, który nie był beneficjentem poddziałania 4.2 „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego KPO skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ