Działanie A1.4.1

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Rodzaje konkursów:

 • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury - otwórz,
 • Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury - otwórz,
 • Wsparcie do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu - otwórz,
 • Wsparcie do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych - otwórz.

Krajowy Plan Odbudowy - Komponent A - Rolnictwo

Polscy przedsiębiorcy długo czekali na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy i w związku z tym chcielibyśmy poinformować, że został uruchomiony pierwszy nabór wniosków. Znaczna część KPO przeznaczona jest na wsparcie projektów inwestycyjnych w przemyśle rolno-spożywczym.

Najistotniejszym komponentem dla polskich przedsiębiorców jest:

 • Komponent A– „Odporność i konkurencja gospodarki” 

W ramach tego komponentu przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie KPO w zakresie nowych inwestycji zarówno w wymiarze zaplecza produkcyjnego, jak i transformacji środowiskowej i cyfrowej – wsparcie inwestycyjne.

Dla sektora rolno-spożywczego został ogłoszony konkurs:

 • Działanie A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Inwestycje jakie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie KPO to:

 • budowa oraz modernizacja lokalnych centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rynków hurtowych i lokalnych rynków żywności.
 • wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujące zakup maszyn i urządzeń, łącznie ze środkami transportu, a także rozbudowę i modernizację infrastruktury zakładu.
 • wsparcie rolników i rybaków w przetwórstwie i obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym dla przetwórstwa, sprzętu transportowego i przechowywania produktów.
 • wsparcie dla rolników we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Rolnictwa 4.0. Obejmuje to zakup czujników, stołów i sprzętu cyfrowego, a także zakup i serwis rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje i oprogramowanie.
 • wsparcie dla rolników oraz producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury związane z zieloną transformacją.

Termin naboru - od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie KPO dla przedsiębiorstw MŚP  z sektora rolno-spożywczego na:

 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności przetwórczej,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont:
 • budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem – do  10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 • infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę.

Zasady przyznawania pomocy publicznej z Krajowego Planu Odbudowy będą zbliżone do zasad określonych w ramach popularnego działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naborów wniosków oraz ich ocenę i wdrożenie będzie odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wsparcie inwestycji na poziomie max. 50% kosztów kwalifikowanych będzie miało formę refundacji lub zaliczek. W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia obliczany jest zgodnie z mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Dofinansowanie KPO dla przedsiębiorstw MŚP przewidziane jest w następujących limitach:

 • 3 mln zł dla mikro przedsiębiorstw,
 • 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw,
 • 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł. 

Realizacja planowanych przedsięwzięć ma trwać nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. Koniecznym warunkiem będzie również utrzymywanie przez 5 lat od dnia zawarcia umowy efektów realizacji przedsięwzięcia.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany Krajowym Planem Odbudowy?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!