Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 222 500 000 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 27.06.2024 do 12.09.2024

Program będzie obejmować Województwo Śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa śląskiego.

Szczegółowym celem projektu- Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie i gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie obejmuje Projekty badawczo-rozwojowe które skupiają się na procesie zmiany, tj. których wyniki mają na celu zmianę profilu działalności i/lub wprowadzenie na rynek nowych/lepszych, neutralnych dla klimatu produktów, usług, rozwiązań (efektów, produktów), procesów, zmniejszenie zużycia surowców w produkcji procesowej, wprowadzenie czystych technologii zmniejszających masę odpadów lub zapobiega ich powstawaniu, zwiększa ponowne wykorzystanie produktów, ponownie wykorzystuje materiały oraz skutecznie zarządza zasobami i zmniejsza energochłonność procesów produkcyjnych.

Ponadto kandydat realizujący projekt B+R może otrzymać wsparcie na cyfryzację badań firmy procesów, aktualizację umiejętności personelu oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej dla wyników prac B+R.

Wysokość i sposób finansowania ?

  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN.
  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna.
  • Wsparcie dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa śląskiego
  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN
  • Obszar dofinansowania musi obejmować gospodarkę o obiegu zamkniętym, energetykę, zmianę profilu działalności, dywersyfikację bądź ekoinnowacje.
  • Zgodność z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).
  • projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe których realizacja powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.
  • W ciągu dwóch lat od podpisania dofinansowania projekt musi zostać zrealizowany

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!