Działanie 1.3 Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Lubelskie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 371 303 302,50PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 14.02.2024 do 30.04.2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo lubelskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi lub dużymi przedsiębiorstwami z województwa lubelskiego.

Szczegółowy cel projektu-Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Lubelskie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie ?

Projekty będą składały się z dwóch głównych komponentów: opracowania innowacji (B+R) oraz wdrożenia opracowanej innowacji do działalności gospodarczej.

W komponencie B+R wsparcie finansowe będzie obejmować głównie koszty związane z wynagrodzeniem personelu, podwykonawstwem, zakupem materiałów do badań, elementów potrzebnych do budowy prototypu, usług zleconych oraz amortyzacją aparatury badawczej.

W komponencie wdrożeniowym wsparcie finansowe będzie koncentrować się przede wszystkim na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dla komponentu B+R wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Dla komponentu wdrożeniowego wsparcie przyjmie natomiast formę dotacji warunkowej.
 • Intensywność wsparcia wyniesie do 80% badań przemysłowych, do 60% prac rozwojowych oraz do 70% kosztów netto inwestycji.
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 4 000 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa lubelskiego.
 • Rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego
  • Żywność wysokiej jakości;
  • Zielona gospodarka;
  • Zdrowe społeczeństwo;
  • Cyfrowe społeczeństwo;
  • Technologie materiałowe,
  • procesy produkcyjne i logistyczne.
 • Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej.
 • Każdy projekt obligatoryjnie musi zawierać komponent B+R i komponent wdrożeniowy.
 • Wydatki kwalifikowalne w komponencie wdrożeniowym muszą stanowić mniej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych w projekcie, tj. większość kosztów musi stanowić komponent B+R.
 • Wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności przedsiębiorstwa.

Preferencje

 • potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji prac B+R
 • współpraca z ośrodkiem badawczym
 • ochrona własności intelektualnej projektu (zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego)
 • prezentacja projektu oraz jego wyników w inicjatywach o zasięgu regionalnym
 • ekoinnowacje
 • technologie materiałowe

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Lubelskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!