Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Termin naboru wniosków:
12.07.2022 r. – 05.08.2022 r.

Poziom wsparcia

 • Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje,
 • Koszty kwalifikowane projektu min. 1 mln PLN,
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln PLN,
 • Pula środków w konkursie: 30 mln PLN.

 

Wydatki kwalifikowane

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Zasady konkursu

 • Celem konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest wsparcie przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej (województwo: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Przy czym, z uwagi na krótki okres realizacji projektów, zachęcamy do składania wniosków przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy mają projekty gotowe do realizacji i mogą je ukończyć w kilkanaście miesięcy. Środki mogą zostać przeznaczone zarówno na inwestycję w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak i na zakup usług doradczych czy uzyskania patentów, niezbędnych do skutecznego wdrożenia innowacji,
 • Firmy, które chcą wziąć udział w konkursie muszą osiągać przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym, w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku. Wnioskujący musi ponadto przynależeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej – od przynajmniej sześciu miesięcy, a powiązanie kooperacyjne musi prowadzić działalność od co najmniej roku. Takie powiązanie to minimum pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw z makroregionu Polska Wschodnia (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

 

Zapisz się!