internacjonalizacja mśp

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Dotacja ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych

Oś. Priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: Internacjonalizacja MŚP

Planowany termin naboru wniosków:
05.05.2022 r. – 29.06.2022 r.


Poziom wsparcia

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 85%
 • Minimalny wkład własny: 15%
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 900 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 610 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:
  maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  maksymalnie 200 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
  maksymalnie 200 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 300 tys. zł.

 

Wydatki kwalifikowane

Działanie 1.2 internacjonalizacja MŚP podzielono na 2 etapy:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki ),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe )

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in.: badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,
 • wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu.

 

Zasady konkursu

 • Celem programu jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie) na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne,
 • Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP działających ponad 1 rok, które są producentem i/lub właścicielem marki, posiadające co najmniej jeden produkt lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na nowym rynku zagranicznym,
 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi /komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem,
 • Na podstawie informacji prezentowanych we wniosku o dofinansowanie za ostatnie trzy lata obrotowe (albo za okres krótszy– w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy), weryfikowana jest odrębnie dla każdego zamkniętego roku obrotowego, relacja wskaźnika EBITDA pomnożonego przez 3 (EBITDA x 3) do wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu (bez podatku VAT). Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 3 musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania. Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ.