Działanie 01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (Podkarpacie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 87 556 378,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od września do grudnia 2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo podkarpackie

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa podkarpackiego

Szczegółowym celem projektu-Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (Podkarpacie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie będzie dostępne dla kompleksowych, modułowych projektów, które obejmują prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe (takie jak certyfikacja, atestacja, oraz ochrona własności intelektualnej), oraz wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

 • W module B+R, wsparcie finansowe będzie obejmować głównie koszty związane z wynagrodzeniem kadry merytorycznej, podwykonawstwem, zakupem materiałów do badań, elementów potrzebnych do budowy prototypu, usługami zleconymi oraz amortyzacją aparatury badawczej.
 • W module infrastruktura B+R, wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na kosztach zakupu aparatury i sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do prowadzenia badań.
 • W module przedwdrożeniowym, wsparcie finansowe będzie obejmować przede wszystkim koszty związane z certyfikacją oraz pracami związanymi z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej.
 • W module wdrożeniowym, wsparcie finansowe będzie koncentrować się głównie na kosztach zakupu maszyn, urządzeń oraz niezbędnego oprogramowania do wdrożenia opracowanej innowacji.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej dla prac B+R oraz infrastruktury.
 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej dla inwestycji wdrożeniowej.
 • W module B+R wsparcie wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych
 • W module infrastruktura B+R wyniesie 50% kosztów netto.
 • W module przedwdrożeniowym wyniesie 70% kosztów netto.
 • W module wdrożeniowym wyniesie 70% kosztów netto inwestycji.
 • Maksymalna wartość wydatków netto w projekcie: 35 000 000 PLN netto.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa podkarpackiego.
 • Uwzględnienie w projekcie przynajmniej jednego z modułów obligatoryjnych tj. „Prace B+R” lub „Infrastruktura B+R”. Pozostałe moduły są fakultatywne.
 • Moduł badawczy (obligatoryjny) musi stanowić większość zakresu rzeczowego projektu tj. obejmować większość kosztów w projekcie.
 • Zgodność projektu z obszarami wsparcia inteligentnej specjalizacji, które zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.
 • Realizacja projektu do 31 grudnia 2026 r.
 • Duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na moduły badawcze (prace B+R lub infrastruktura B+R).

Preferencje

 • przełomowy charakter planowanych prac B+R, znaczący wpływ na rynek
 • opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązania proekologicznego
 • ujęcie w projekcie wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w działalności gospodarczej wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego
 • realizacja projektu w partnerstwie z organizacją badawczą

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Podkarpackim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!