Fundusze europejskie dla sprawiedliwej
transformacji Małopolski Zachodniej - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z Małopolski Zachodniej.

Nabór wniosków - terminy

Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 lipca do 5 września 2023 r.

Kto będzie beneficjentem programu

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Zasady finansowania

 • Budżet konkursu wynosi 30 820 000 EUR,

 • Maksymalna intensywność dofinansowania:
  - w ramach pomocy regionalnej: mikro i małe firmy 70%, średnie firmy 60%
  - w ramach pomocy de minimis: 85%

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 PLN,

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN.

Przedmiot dofinansowania

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na:

Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Typ projektu A realizowany jest w formie dotacji z przeznaczeniem na projekty, których celem jest dostosowanie działalności do warunków związanych z transformacją gospodarczą, przeprofilowanie działalności, jej dywersyfikację lub zwiększenie liczby miejsc pracy.

Wsparcie ukierunkowane będzie w szczególności na przedsiębiorstwa z branż i sektorów podlegających transformacji klimatycznej.

Dofinansowanie obejmować będzie przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (w tym np. zakup nieruchomości i wyposażenia, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych produktów/usług/procesów biznesowych);
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element inwestycji rozwojowej (w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności);
 • zakup usług rozwojowych na rzecz wspieranych MŚP (np. konsulting, doradztwo).

Wspierane inwestycje nie będą miały charakteru odtworzeniowego, ale tylko i wyłącznie rozwojowy.

Zasady konkursu

Wsparcie w ramach dotacji będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej. Dofinansowanie obejmuje inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Realizacja projektu musi być prowadzona na obszarach górniczych objętych planem transformacji tj. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Małopolsce

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy w ramach dotacji w Małopolsce. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami w Małopolsce?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!