Kredyt technologiczny 2023 –powraca - dla kogo i jak działa ?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosi 23 marca 2023 roku nabór wniosków o premię technologiczną. Nabór do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne potrwa do 31 maja 2023 roku. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym.

Kto może skorzystać z Kredytu na innowacje technologiczne?

Z Kredytu na innowacje technologiczne w 2023 roku mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Jesteś zainteresowany kredytem technologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Na co jest przeznaczony Kredyt na innowacje technologiczne?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii musi polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie kompleksowej technologii np. całego gniazda produkcyjnego lub całej linii technologicznej w której technologia będzie mogła zostać wykorzystana i zastosowana w praktyce, a w wyniku i efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług pośrednio wynikających z wdrożonej technologii.

Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Kredyt technologiczny to specjalny rodzaj kredytu, udzielany przez kilkanaście polskich banków komercyjnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość otrzymania dotacji na spłatę kredytu zaciągniętego w celu wdrożenia innowacji w firmie.
O dotację mogą starać się nie tylko firmy działające na rynku od dłuższego czasu, ale także tzw. start upy. Kredyty technologiczne są dostępne dla przedsiębiorstw z wielu branż, jednak nie ze wszystkich – wykluczone są z niego między innymi firmy z sektora hutnictwa żelaza i stali czy z sektora węglowego.Zobowiązania te różnią się od zwykłych kredytów, ponieważ są dotowane z Funduszy Europejskich. Dotacja, nazywana premią technologiczną, jest przeznaczana na częściową spłatę zaciągniętego zobowiązania, dzięki czemu ostatecznie przedsiębiorca może wdrożyć kosztowną innowację w swojej firmie, ponosząc przy tym jedynie część związanych z nią wydatków.

Przyznane przez bank środki można przeznaczyć na wiele różnorodnych wydatków związanych z planowaną innowacją. Można wśród nich wymienić między innymi:

  • zakup patentów, licencji lub know-how, a także wszelkiego rodzaju projektów technicznych
  • zakup maszyn, narzędzi
  • oprogramowania
  • budowy lub zakupu nieruchomości
  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu technologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu technologicznego 2022. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany kredytem technologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Kredyt technologiczny w 2023 roku – wraca

Nowa unijna perspektywa finansowa stawia na innowacyjność, cyfryzację, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, to program z budżetem w wysokości ponad 36 mld PLN, przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. W ramach priorytetu 2. FENG przewidziano kontynuację znanego od wielu lat źródła dotacji na rozwój firm między innymi Kredytu na innowacje technologiczne którego nabór ma ruszyć już w IV kwartale 2023 rok.

Udział dotacji zwanej premią technologiczną w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych jest zależny od statusu przedsiębiorstwa ( MŚP ) oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej przedstawioną poniżej.

Kredyt technologiczny – kiedy następuje wypłata środków?

Co bardzo ważne, kredyt technologiczny nie wiąże się z natychmiastową wypłatą całości przyznanej kwoty dofinansowania. Pieniądze są wypłacane transzami w trakcie realizacji projektu, a ostatnia partia dofinansowania trafi do firmy już po ukończeniu projektu.

Na samym początku firma nie będzie miała dostępu do jakiejkolwiek części przyznanego dofinansowania. Wynika to z faktu, że pierwszy wniosek o płatność może zostać złożony dopiero wtedy, kiedy zostanie już zrealizowane co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych całego projektu.

Wypłacone pieniądze mogą zostać przeznaczone jedynie na spłatę kapitału kredytu w banku komercyjnym. Należy pamiętać, że tego typu kredyt jest zobowiązaniem celowym, więc sposób, w jaki środki zostaną wykorzystane stanowi przedmiot kontroli.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu technologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu technologicznego 2023. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami technologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Proces wnioskowania o kredyt technologiczny

Przede wszystkim należy pamiętać, że sam kredyt udzielany jest przez banki komercyjne, z ich funduszy, a Bank Gospodarstwa Krajowego jedynie spłaca część gotowego kredytu. W związku z tym pierwszym krokiem w całym procesie jest skonsultowanie projektu z firmą doradczą  pod kątem analizy wstępnej całości założeń. Następnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do wybranego banku komercyjnego i uzyskanie od niego promesy udzielenia kredytu.

Taka promesa stanowi podstawę i obligatoryjny załącznik do wnioskowania o dotację do zobowiązania w BGK. Jeśli promesa została wystawiona prawidłowo (oraz była ważna w dniu złożenia wniosku) i spełnione zostaną wszystkie inne warunki udziału w projekcie, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi promesę wypłacenia premii technologicznej czyli w praktyce promesę spłacenia części kredytu. Poniżej procedura z poszczególnymi krokami ubiegania się o kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny – podsumowanie

Kredyt technologiczny to ciekawy produkt finansowy, który bardzo korzystnym instrumentem dla mikro, małych i średnich firm, chcących się rozwijać, ale nie posiadających odpowiedniej ilości środków na inwestycje. Warto pamiętać o nim i sprawdzać na bieżąco, kiedy otwierane będą kolejne nabory wniosków, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać i otrzymać znaczące dofinansowanie do swojego projektu.

Jako Argo Navi posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskiwania dotacji w ramach programów krajowych jak i regionalnych również w Kredycie na innowację technologiczne. Nasza kancelaria nie tylko pomaga w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniu całości projektu ale również pomagamy w wypracowaniu nowej technologii i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Posiadamy również wypracowaną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi i pośredniczymi w kontaktach z tymi instytucjami w celu jak najlepszego opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu technologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu technologicznego 2023. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami technologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!