Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Cel Finansowania - Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

 

Nabór wniosków:

od 6.05.2024 r. do 05.06.2024 r.

Co można uzyskać dzięki programowi ?

Finansowanie będzie możliwe przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową lub modernizacją infrastruktury usługowej lub produkcyjnej, obejmującą  roboty budowlane zakup maszyn i urządzeń, w tym także inwestycje związane z transformacją na bardziej ekologiczne standardy (takie jak Gospodarka Odnawialna i Odnawialne Źródła Energii), a także na nabywanie oraz wdrożenie rozwiązań cyfrowych, obejmujących oprogramowanie.

Kto może uzyskać wsparcie?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, które prowadzą działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura stosujące następujące kody PKD

Dział 55 – zakwaterowanie:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe).

Dział 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem:

 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.

Dział 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów, telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych:

 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów).

Dział 77 – wynajem i dzierżawa

 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego.

Dział 79 – działalność organizatorów turystyki, pośrednikow i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane:

 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
 • 11.B Działalność pośredników turystycznych,
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dział 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej:

 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Dział 85 – edukacja:

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Dział 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą:

 • 91.02.Z Działalność muzeów,
 • 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Wsparcie finansowe będzie dostępne dla inwestycji związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury usługowej lub produkcyjnej, obejmującą roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych oraz nabycie maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów lub usług.

Ponadto, środki te mogą być przeznaczone na inwestycje związane z przekształceniem w bardziej ekologiczne standardy oraz na działania związane z implementacją technologii cyfrowych.

Dodatkowo, finansowanie może być wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez organizację szkoleń mających na celu zdobycie nowych umiejętności lub przekwalifikowanie personelu. Wsparcie obejmuje również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, takie jak opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego oraz procedur technicznych.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE w tym dotacji z KPO. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany Krajowym Planem Odbudowy?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!