2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 29.12.2022 r. – 18.01.2023r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie.

 

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

– Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

 

Poziom wsparcia

  • dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%.
    Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
    – o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
    – o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
  • dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność pomocy wynosi 85%.
  • Minimalna kwota dofinansowania – 500 000,00 PLN
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN.

 

Wydatki kwalifikowane

Konkurs obejmuje typ projektu:

Typ projektu 1: wdrożenie wyników prac B+R;
Typ projektu 2: wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

 

Zasady konkursu

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały finansowaniu i ocenie. Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie musi stanowić innowację przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Projekty powinny być realizowane na terenie województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca musi posiadać na dzień złożenia wniosku siedzibę lub oddział, bądź w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego w konkursie skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ