Śląski Pakiet dla Gospodarki – Dotacja Pomocowa

Uruchomienie DOTACJI POMOCOWEJ w ramach III Filaru z wysokością dofinansowania do 85% kosztów do 800 000 PLN w ramach nowego naboru dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2021

 

Zasady finansowania

 • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 85% w ramach pomocy de minimis
 • minimalne dofinansowanie: brak
 • maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł
 • okres realizacji projektu: do 2 lat
 • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)
 • udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP wdrażającym innowacje w skali przedsiębiorstwa (dotychczas wymaganym poziomem była skala regionu)

 

Przedmiot dofinansowania

 • Koszty nabycia nowych oraz używanych środków trwałych
 • Ulepszenie/modernizacja środków trwałych będących w posiadaniu beneficjenta
 • Koszty zakupu używanego środka trwałego w formie leasingu finansowego
 • Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych;
 • Koszty nabycia nowych i używanych środków transportu (nabywane przez przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności nie są usługi w sektorze transportu drogowego towarów. Nabyte środki transportu wpisują się w rodzaje KŚT 743 i 76)
 • Koszty nabycia nowych i używanych środków transportu w formie leasingu
 • Koszty ulepszenia/modernizacji środków transportu
 • Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych bezpośrednio związanych z projektem
 • Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych bezpośrednio z inwestycją objętą projektem
 • Inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją np. koszty amortyzacji, koszty usług informatycznych, hosting;
 • Koszty wynagrodzeń pracowników;
 • Inne koszty bieżące, np. koszt utrzymania powierzchni biurowych, koszt prowadzenia rachunków bankowych

 

Zasady konkursu

W ramach konkursu wspierane będą projekty przyczyniające się do utrzymania miejsc pracy oraz wsparcia bieżącej działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności oraz prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

W ramach powyższego typu projektów wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy w okresie 1 roku po zakończeniu realizacji projektu. Projekt nie może składać się tylko z kosztów bieżących, powinny one stanowić jedynie uzupełnienie kosztów inwestycyjnych. Okres kwalifikowalności kosztów bieżących wynosi max. 6 miesięcy następujących po sobie w okresie realizacji projektu.

 

Zapisz się!