POIR 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny to jeden z popularnych konkursów, który został przeprowadzony w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013. W latach 2014-2020 będzie on kontynuowany pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne” w ramach POIR w poddziałaniu 3.2.2.

Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściowo spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie instytucją przeprowadzającą nabór, oceniającą wnioski o przyznanie premii technologicznej, podpisującą umowy z beneficjentami oraz wypłacającą przyznane wsparcie.

Termin naboru wniosków: 15.10.2019 r. – 24.06.2020 r.

Zasady finansowania

 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń
 • zakup nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania

Wysokość wsparcia

 • Zgodnie z mapą pomocy regionalnej lub późniejszymi doprecyzowaniami ze strony BGK
 • Planowana, maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 000 000 zł
 • Całkowita wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 350 000 000 PLN
 • Poniżej przedstawiano maksymalną intensywność wsparcia (premię technologiczną), którą stosuje się do inwestycji małych przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji przez średnie przedsiębiorstwa odejmowane jest 10 punktów procentowych.

Maksymalna intensywność wsparcia regionalnego na lata 2014 – 2020

 • 70 % woj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
 • 55 % woj. pomorskie, zachodnio – pomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie (region: ciehanowski – płocki, ostrołęcko – siedlecki, warszawski wschodni, radomski)
 • 45 % woj. dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie
 • 40 % woj. mazowieckie (region: warszawski zachodni)
 • 35 % Warszawa

Opis projektów

Wsparcie otrzymają projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, przy czym przez nową technologię należy rozumieć technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w RP towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana w świecie dłużej niż 5 lat.

Wsparcie będzie udzielone w formie premii technologicznej wypłacanej po zakończeniu realizacji projektu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu na innowacje technologicznie (zaciągniętego w banku komercyjnym).

Zapisz się!