POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań związanych z design (opracowanie projektu wzorniczego) oraz jego wdrożeniem na rynek, czyli przeprowadzeniem niezbędnej inwestycji.

 

Termin naboru wniosków: listopad 2020 – lipiec 2021 r.

Zasady finansowania

    Maksymalna intensywność wsparcia (dofinansowania):

  • w zakresie usług proinnowacyjnych – 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,
  • w zakresie inwestycji początkowej – do 55% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z mapą pomocy regionalnej
  • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem wynosi 60 000.00 zł
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 500 000.00 zł, w tym maksymalnie 500 000.00 zł na usługi doradcze

Typ projektu podlegający dofinansowaniu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu)

Zasady konkursu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego.

Zapisz się!