3.3 Innowacje w MŚP

Dofinansowanie do 4 000 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

 

Nabór wniosków: lipiec 2021r.

 

Zasady finansowania

 • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 55% w ramach pomocy regionalnej, 80% w ramach pomocy de minimis
 • minimalne dofinansowanie: 400 000 zł
 • maksymalne dofinansowanie: 4 000 000 zł
 • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny i/lub zaliczkowy
 • pula środków przeznaczona dla konkursu: 53 mln zł

 

Przedmiot dofinansowania

 • zakup nowych środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych – patenty, licencje, know-how,
 • technologie informatyczno-komunikacyjne – w tym sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowanie, bazy danych, wydatki związane z tworzeniem stron internetowych oraz aplikacji),
 • prace budowlano-montażowe, adaptacyjne oraz wykończeniowe.

 

Typy projektów

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP przewiduje do realizacji poniższe typy projektów:

 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:
  – budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
  – realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  – unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
  – budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
  – poprawa efektywności przedsiębiorstwa m.in. poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych jako element uzupełniający;
  – wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).
 • rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK.
  W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:
  – zakup sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi;
  – zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  – wprowadzanie nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw (w tym m. in. sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie).

 

Zasady konkursu

Finansowanie obejmie rozbudowę przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie funduszy europejskich na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Przedmiotem dotacji będą projekty związane z wdrażaniem innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. W ramach projektu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

 

Zapisz się!