Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

Planowany termin naboru wniosków: brak

Dla kogo?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na jaki cel?

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.

Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R.

Wartość wydatków kwalifikowanych

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
– minimalna: 300 000 zł,
– maksymalna: 4 000 000 zł;

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R:
– minimalna: 300 000 zł,
– maksymalna: 10 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:
– mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
– średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2020 r.