Dofinansowanie do 4 000 000 PLN na cele inwestycyjne przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych oraz projekty zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

 

Termin naboru wniosków: 21.12.2020 r. – 22.02.2021 r.

 

Zasady finansowania

 • Dla kogo: mikro, mali, średni przedsiębiorcy
 • Poziom dofinansowania:
  – 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
  – 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstw
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN (300 000 PLN dla sektora turystyki)
 • Zasady wypłaty dofinansowania: refundacja oraz zaliczki

 

Wydatki kwalifikowane

 • nabycie nieruchomości nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
 • nabycie środków trwałych;
 • zakup środków transportu;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego;
 • wydatki na działania służące dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19, m.in. adaptacja pomieszczeń, wdrożenie rozwiązań ICT, zakup środków trwałych (ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące, wyparzające itp.)

 

Zasady konkursu

Dofinansowaniu w konkursie będą podlegają projekty polegające na realizacji innowacyjnych inwestycji podejmowanych wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub wpisujące się w obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki”, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie regionalnym, tj. w skali województwa zachodniopomorskiego.

 • Inteligentne specjalizacje woj. zachodniopomorskiego:
  – wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  – zaawansowane wyroby metalowe,
  – produkty drzewno-meblarskie,
  – opakowania przyjazne środowisku,
  – produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  – nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  – multimodalny transport i logistyka,
  – produkty oparte na technologiach informacyjnych.
 • Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki:
  – rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu,
  – rozwój turystyki wodnej, w tym rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych,
  – rozwój innych form turystyki aktywnej, w tym szczególnie turystyki rowerowej i infrastruktury tworzącej ten produkt turystyczny,
  – rozwój turystyki uzdrowiskowej,
  – rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów.

Realizacja inwestycji musi przyczyniać się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Niespełnienie warunku, którym jest utrzymanie po zakończeniu projektu wymaganej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (zatrudnienia bazowego) skutkować będzie zwrotem otrzymanego dofinansowania. Warunek ten weryfikowany będzie w momencie zakończenia realizacji projektu, a następnie w ciągu 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

W przypadku inwestycji realizowanych w sektorze turystyki, dofinansowaniem objęte będą jedynie projekty w zakresie:

 • prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
 • prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii,
 • organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness),
 • prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu turystycznego.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi spełniać jeden z następujących warunków:

 • przedsiębiorstwo działa nie krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie obliczone dla 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru wynosi co najmniej 3 etaty (EPC);
 • przedsiębiorstwo działa nie krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru, a przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwie obliczone dla 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru wynosi mniej niż 3 etaty (EPC) i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów(EPC) w momencie zakończenia projektu;
 • przedsiębiorstwo działa krócej niż przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc ogłoszenia naboru i jednocześnie zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, że osiągnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 3 etatów(EPC) w momencie zakończenia projektu.

 

Zapisz się!