Innowacje cyfrowe w Małych i Średnich przedsiębiorstwach

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 66 750 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 8.04.2024 do 21.05.2024

Program będzie obejmować całe Województwo Śląskie

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. 

Fundusze będą udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie) 

Dotacja będzie miała charakter bezzwrotny. 

Wsparcie finansowe dla inwestycji może wynieść maksymalnie 60% kosztów netto inwestycji, przy minimalnej kwocie dofinansowania wynoszącej 500 tysięcy złotych i maksymalnej kwocie 6 milionów złotych. 

Szczegółowym celem projektu- Innowacje cyfrowe w MŚP jest:

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Wysokość i sposób finansowania

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN.

Główne wymogi 

 • Wykonanie projektu na obszarze województwa śląskiego.
 • Wnioskodawca musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dotację w trakcie jednego roku.
 • Minimalna kwota dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 500 tys. PLN.
 • Implementacja rozwiązania cyfrowego o charakterze specjalistycznym. Wyłączone ze wsparcia będą zwykłe programy biurowe, księgowe.

Preferencje 

 • projekty realizowane przez firmy produkcyjne
 • rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI)
 • rozwiązania wykorzystujące technologię Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych (zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi)
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line
 • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy
 • projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB
 • wprowadzenie innowacji marketingowej
 • poprawa BHP, działania proekologiczne, zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 • realizacja usług szkoleniowych celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników
 • projekty cechujące się innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!