Działanie 1.3 Projekty B+R (Lubelskie)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 02.04.2024 do 31.05.2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo lubelskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi lub dużymi przedsiębiorstwami z województwa lubelskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

Szczegółowy cel projektu- Projekty B+R (Lubelskie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Projekty objęte wsparciem mają na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych oraz procesowych. Dofinansowanie będzie obejmować głównie koszty związane z wynagrodzeniem kadry merytorycznej, podwykonawstwem, materiałami do badań, elementami potrzebnymi do budowy prototypu, usługami zleconymi oraz amortyzacją aparatury badawczej.

Wysokość i sposób finansowania

 • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.
 • Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 2 500 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa lubelskiego.
 • Rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego
  • Żywność wysokiej jakości;
  • Zielona gospodarka;
  • Zdrowe społeczeństwo;
  • Cyfrowe społeczeństwo;
  • Technologie materiałowe,
  • procesy produkcyjne i logistyczne.
 • Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej.
 • Realizacja projektu musi wynikać z długofalowej strategii rozwoju w zakresie prac B+R (uwzględniającej przeprowadzenie prac B+R objętych projektem oraz ich komercjalizację), którą należy przedłożyć jako obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Preferencje

 • MŚP
 • Wnioskodawca ponosił nakłady na B+R i zatrudniał personel badawczy (sprawozdanie GUS PNT-01)
 • Wnioskodawca uczestniczył w Programie Horyzont Europa
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i/lub ponadnarodowej w okresie od 2014 roku
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie od 2014 roku
 • Wnioskodawca zamierza w projekcie wykorzystać już posiadaną, własną infrastrukturę B+R
 • realizacja projektu we współpracy z organizacją badawczą
 • realizacja projektu w partnerstwie
 • w wyniku projektu złożony zostanie wniosek o patent lub wzór przemysłowy
 • w projekcie uwzględniono zaangażowanie w zespole badawczym przynajmniej jednej osoby, będącej specjalistą z określonej dziedziny nauki i pracującej na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym
 • prezentacja projektu oraz jego wyników w inicjatywach o zasięgu regionalnym
 • rezultat projektu wpisuje się w więcej niż jedną inteligentną specjalizację

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Lubelskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!